Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚR-219/2017

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie stavebného konania na rekonštrukciu a dostavbu vodnej stavby:

"Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany - Dobudovanie verejnej kanalizácie,

Veselé - rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV".

oznámenie

Vyvesené: 2. 10. 2017

Dátum zvesenia: 18. 10. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť