Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚR-122/2017 - He

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania  verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

V obci Rakovice v lokalite "Za Humnami" sa nachádza vzdušný distribučný rozvod, ktorý je umiestnený na starých betónových podperných bodoch. Účelom stavby je kabelizácia vedenia - uloženie do zeme.

Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

oznámenie

Vyvesené: 4. 5. 2017

Dátum zvesenia: 20. 5. 2017

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť