Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OcÚR-85/2018

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Navrhovateľ - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava - podal na stavebný úrad Obec Borovce žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "TA - Borovce 10RD Janiga NNK" na parcelách p.č. 1250/1, 1258/1, 1253 v k. ú. Borovce a p.č. 707/3, 707/4 a 709/3 v k. ú. Rakovice. Dňom 16.3.2018 bolo začaté stavebné konanie. 

oznámenie o začatí stavebného konania  

Vyvesené: 3. 4. 2018

Dátum zvesenia: 19. 4. 2018

Zodpovedá: Jarmila Chnápková

Späť