Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Výročná schôdza rok 2007

Jednota dôchodcov Slovenska - Miestna organizácia Rakovice
Zápisnica
z výročnej členskej schôdze
 
 
A. Termín konania VČS - 10. marca 2007
 1. Počet prítomných členov - 27
 2. Meno delegáta OV JDS - p. Júlia Blšťáková - preds. OV JDS
 3. Hosť - p. Dušan Daloš - starosta obce
B. Rokovanie 
 1. Správa o činnosti za uplynulé obdobie
 2. Správa o hospodárení a revízna správa
 3. Návrh spoločenskej a kultúrnej činnosti na rok 2007
 4. Rozpočet hospodárenia na tento rok
Uznesenie
C. Zloženie výboru MO JDS /meno, adresa, telefón /
 1. Predseda : Šintálová Mária, Rakovice 131 - 7796482
 2. Podpredseda : Janáková Sidónia, Rakovice 123 - 7796408
 3. Tajomník, pokladník : Talajková Marta, Borovce 114 - 0907 154823
 4. Kultúrny referent : Magalová Viera, Rakovice 173 - 7796996
 5. Predseda revíznej komisie : Kováčová Antónia, Rakovice 197 - 7796108
 6. Členovia RK : Zábrodská Mária, Borovce 97 - 7796452
D. Platiaci členovia k 31. 12. 2006
 1. Celkom......29......
 2. Neplatiaci čestní členovia celkom......0......
E. Návrhy a pripomienky pre vyššie orgány JDS :
Rakovice dňa 12. marca 2007                
Lenka   Š i n t á l o v á
predseda MO JDS
Aktualizované 14.1.2008 -DD-
 
Správa o činnosti za rok 2006
 1. Boli uskutočnené 2 členské schôdze, ktoré boli spojené s gratuláciami jubilujúcich členov JD.
 2. Zdravotné prednášky boli aspoň čiastočne uskutočnené v rámci návštev predvádzajúcich akcii. Naše dve členky, p. Marta Talajková – tajomníčka a p. Mária Šintálová – predsedníčka, absolvovali v mesiaci február – marec 2006 v Piešťanoch v knižnici vzdelávací kurz pod názvom „Mám 65 + a teší ma, že žijem zdravo“. Tento kurz usporiadal v spolupráci s OV JDS v Piešťanoch a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.
 3. Brigádnická činnosť našich členov bola hlavne na úpravu a údržbu okolia domov a ulíc, cintorína a tiež hlavne na úpravu a odburinenie výsadby okolo kostola. Naše členky p. S. Janáková a p. A. Kováčová vyšili bez nárokov na odmenu potrebné obrusy a košele do kostola. Ďalej naše členky sa ochotne zúčastňujú priebežnej výzdoby priestorov kostola, ale hlavne výzdoby pred sviatkami.
 4.  V rámci kultúrnej činnosti sme boli na divadelnom predstavení „Manželské hry“ v divadle Jána Palárika v Trnave. Ďalej sa naši členovia zúčastnili na koncerte dychovej hudby Veselanka a na vystúpení hudobnej skupiny Súrodenci JENDRUCHOVCI, ktorí účinkovali na svätej omši a popoľudní koncertovali v kostole vo Veselom. Vo veľkom počte sme sa zúčastnili na Krajskej prehliadke speváckych súborov JDS, ktoré sa uskutočnilo 26. 10. 2006 v Maduniciach. Naši členovia boli týmto vystúpením nadmieru spokojní. Taktiež sme sa zúčastnili vystúpenia Uragán v Trnave.
 5. V obci nie je potrebné zabezpečovať a organizovať dobrovoľnú opatrovateľskú starostlivosť pre starších a bezvládnych občanov, pretože takýchto občanov nemáme a ak je potrebné, táto činnosť sa zvláda za pomoci rodinných príslušníkov.
 6. Pre nezáujem členov sa neuskutočnil žiaden tematický zájazd.
 7. Rekreačno – kúpeľnej liečby sa zúčastnili dvaja naši členovia v kúpeľoch Bojnice. Plánovaného rekreačného pobytu v Pružine sa nezúčastnil nikto z našej organizácie, táto rekreácia bola organizovaná OV JDS v Piešťanoch.
 8. V rámci kultúrno – spoloč. diania v obci sme sa zúčastnili na všetkých akciách organizovaných obecným úradom a ostatnými spoločenskými organizáciami v obci. Bola to napr. účasť na verejnej schôdzi obecného zastupiteľstva, na oslavách MDŽ, Dňa matiek, MDD, oslava „Hodov“/tanečná zábava, koncert dychovky/ - oslava patrónov kostola sv. Cyrila a Metoda, Mikulášska nádielka – účasť Mikuláša na koči ťahaného koňmi – obecná rarita. Vítanie nového roka – účasť na ohňostroji. Naši členovia sa zúčastnili osláv „ Mesiac úcty k starším “a posedenie pod jedličkou, organiz. OcÚ a zastupiteľstvom s kultúrnym programom detí MŠ, ZŠ a tiež nám prišli zaspievať dôchodkyne z klubu Rormarín z Piešťan.
 9. Naše dôchodkyne sa zúčastnili okresných osláv Mesiaca úcty k starším v Piešťanoch. Naša predsedníčka sa zúčastnila na celoslovenských oslavách v Bratislave dňa 3. 10. 2006. ďalej predsedníčka sa zúčastnila na Seminári „komunitné plánovanie – rozvoja soc. služieb v zdravotníctve a verejné služby občanov „ toto sa uskutočnilo v Trnave dňa 1. 6. 2006.
 10. Máme možnosť vo verejnej nástennej tabuli OÚ vyvesovať rôzne oznami a zdravotnícke články pre našich členov JD. Máme veľmi dobrú spoluprácu s OÚ, ale hlavne s p. starostom Dušanom Dalošom, ktorý nám ide veľmi v ústrety a všemožne nám pomáha pri zabezpečovaní rôznych kultúrnych a iných podujatí pre našich dôchodcov, či po finančnej stránke, zabezpečovaní občerstvenia, či zabezpečovaní dopravy na kult. podujatia. Tiež musíme poďakovať nášmu členovi p. Jozefovi Kováčovi za zhotovenie vývesnej tabule pri kostole, ktorá bola veľmi potrebná.
 11. V pláne sme mali založiť spevácky a estrádny krúžok „ Kultúrnu úderku “, ale toto sa nám nepodarilo pre nezáujem členov. Hoci spočiatku bola snaha i záujem, ale toto rýchlo upadlo , čo je veľká škoda, pretože máme medzi nami veľké spevácke talenty. Čo ďalej?
Rakovice, dňa 12. marca 2007    
Lenka - Mária   Š i n t á l o v á
predseda MO JDS
 
Návrh na spoločenskú a kultúrnu činnosť na rok 2007
 1. Rozširovanie členskej základne, prijímanie nových členov
 2.  Uskutočniť výberové schôdze podľa potreby. Členské schôdze uskutočniť 2x do roka a spojiť ich s gratuláciami jubilujúcich členov.
 3. Podľa možnosti absolvovať zdravotné prednášky, tiež aj v rámci predvádzacích akcií. Na nástenke vyvesovať zdravotné články rôzneho zamerania, týkajúce sa seniorov, životospráva v staršom veku, rôzne zdravotné problémy starších, psychika a soc. problémy seniorov a pod.
 4. Uskutočňovať opatrovateľskú a dobrovoľnú starostlivosť starých a bezvládnych občanov podľa potreby.
 5. Podľa záujmov našich členov využiť ponuku Sl. liečebných kúpeľov a plávanie na kúpalisku Eva.
 6. Skúsime sa zapojiť do projektu „ Seniorské kilometre “ podľa záujmov členov našej organizácie.
 7. Propagovať ponúkané rekreácie SOREA a iné ponuky podľa záujmu.
 8. Navštívime kultúrne a divadelné predstavenia podľa ponuky a podľa záujmu členov.
 9. Uskutočniť tematický zájazd napr. Jarná výstava pre záhradkárov v Trenčíne, Flóra Bratislava, Agrokomplex Nitra.....
 10. Priebežne počas roka sa zúčastňovať brigád na údržbe a čistení miestneho cintorína a domu smútku. Priebežne počas roka upratovať okolia ulíc a domov, verejných priestranstiev a starať sa o výsadbu okolia kostola a pomníka sv. Cyrila a Metoda.
 11. V spolupráci s OcÚ a ostatnými spoločenskými organizáciami v našej obci sa zúčastňovať na podujatiach a oslavách nimi organizovanými.
 12. Zorganizujeme zájazd na oslavu SNP na Prašníku, podľa záujmu členov.
 13. Posedenie pod jedličkou – ukončenie roka /medzi sviatkami/ spojené s gratuláciou jubilantom. Privítanie nového roka – účasť na ohňostroji.
Rakovice 12. marca 2007      
Lenka - Mária Šintálová
predseda MO JDS
Aktualizované 9.1.2008 -DD-