Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Nebezpečný odpad

Zber nebezpečného odpadu

Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., zabezpečuje zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín pristavením mobilného Ekoskladu.
 
Predpokladaný termín zberu nebezpečného odpadu je 2 krát do roka na jar a na jeseň.
Nebezpečný odpad sa bude nosiť na Zberné miesto vedľa bytovky s.č. 210.
 

 Zbiera sa:

 • nepoškodené žiarivky, neónové trubice
 • nerozobraté chladničky a mrazničky
 • motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod.
 • farby, lepidlá a živice
 • nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.
 • nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne a pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe


Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad

 

 Povinnosti obce

Podľa zákona o odpadoch má obec povinnosť minimálne 2 - krát ročne zabezpečiť zber nebezpečných odpadov. Obec Rakovice túto povinnosť zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a.s., a spoločnosti BOMAT s.r.o. Veľké Orvište

Povinnosť každého občana

 •          predchádzať vzniku odpadov
 •          nedávať nebezpečné odpady do nádoby na zmesový komunálny odpad
 •          zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci
 •          do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikli škodlivé  látky

Organizácia zberu

Pristavenie tzv. mobilného Eko - skladu, špeciálneho kontajnerového vozidla, ,v ktorom sú nebezpečné odpady uložené tak, aby z nich neunikli nebezpečné látky do okolia. Na triediacej linke sa odpady triedia podľa druhu a expedujú autorizovaným firmám, ktoré ich bezpečne rozoberú a jednotlivé časti (zložky) zhodnocujú (t.j. použijú na výrobu ďalších výrobkov), a ak to nie je možné, tak sa zneškodňujú, likvidujú spaľovaním, alebo ukladaním na skládky pre nebezpečné odpady.

Druhy nebezpečných odpadov

 

 •         15 01 10   N
 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami, zbierajú sa plastové a plechové obaly (fľaše, plechovice, sudy) z olejov, farieb, kyselín. nádoby, nádoby sa zberajú po kusoch a vkladajú sa do určenej nádoby
 •         15 01 11 N
 -  kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál, vrátane prázdnych tlakových nádob
 •        20 01 21 N
 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. Zbierajú sa poškodené žiarivky, neónové trubice, a pod.
 •          20 01 23 N
 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky.Zbierajú sa nerozobraté chladničky a mrazničky
 •          20 01 25 O
 - jedlé oleje a tuky, zbierajú sa potravinárske oleje používané v kuchyniach, oleje je potrebné priniesť v plastových, alebo kovových nádobách
 •          20 01 26 N
 - oleje a tuky, iné ako uvedené v 20 01 25, zbierajú sa všetky oleje motorové, prevodové, oleje mazivá a pod., oleje je potrebné priniesť v plastových, alebo kovových nádobách
 •          20 01 27 N
 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, farby, lepidlá a živice je potrebné priniesť v plastových - kovových  obaloch
 •         20 01 28 O
 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, iné ako je uvedené v 20 01 27, farby, lepidlá a živice je potrebné priniesť v plastových - kovových obaloch
 •          20 01 33 N
 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,  16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod., batérie je potrebné priniesť nepoškodené
 •          20 01 35 N
 - vyradené  elektrické  a  elektronické  zariadenia,  iné   ako   uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
 - všetky elektrické zariadenia používané v domácnosti, televízory (nepoškodené), mikrovlnky, počítače, monitory a pod., prístroje je potrebné priniesť nepoškodené