Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Povýšenia a ocenenia

Po príhovoroch sa pristúpilo k slávnostnému aktu, udeľovaniu ocenení.

 • Na návrh predsedníctva ÚV DPO v Piešťanoch prezídium    DPO SR    v Bratislave   udeľuje: Ďakovný list obecnému zastupiteľstvu Rakovice, pri príležitosti 80. Výročia založenia DHZ Rakovice. Prosím zástupcu starostu obce Ing. Júliusa Šmýkala, aby prišiel prevziať toto ocenenie. Ocenenie odovzdávajú člen snemu DPO SR Viktor Šimo a riaditeľ ÚV DPO v Piešťanoch Jozef Varačka.
 • Na návrh predsedníctva ÚV DPO v Piešťanoch, prezídium DPO SR v Bratislave udeľuje:
Pozdravný list dobrovoľnému hasičskému zboru Rakovice, pri príležitosti 80. Výročia      jeho založenia. Prosím predsedu DHZ Rakovice mladšieho inšpektora Jána Heviera st., aby prišiel prevziať toto ocenenie. Ocenenie odovzdávajú člen snemu DPO SR Viktor Šimo a riaditeľ ÚV DPO v Piešťanoch Jozef Varačka.
 • Na návrh výboru DHZ v Rakoviciach predsedníctvo ÚV DPO v Piešťanoch udeľuje:
Ďakovný list pri príležitosti 80. Výročia založenia DHZ Rakovice
súťažnému kolektívu s historickou hasičskou technikou DHZ Rakovice, Dušanovi Dalošovi, Miroslavovi Masárovi st., Andrejovi Talajkovi a Petrovi Kaššovi. Prosím menovaných a zástupcu kolektívu Milana Kubíka st., aby si prišli prevziať tieto ocenenia. Ocenenia odovzdávajú zástupcovia ÚV DPO v Piešťanoch Jozef Varačka a Ján Dávid.
 • Na návrh výboru DHZ v Rakoviciach predsedníctvo ÚV DPO v Piešťanoch udeľuje:
Pozdravný list Ivanovi Strýčekovi a Vladimírovi Kováčovi, pri príležitosti životného jubilea. Prosím menovaných, aby si prevzali ocenenia. Ocenenia odovzdávajú zástupcovia ÚV DPO v Piešťanoch Jozef Varačka a Ján David.
 • Na návrh výboru DHZ v Rakoviciach predsedníctvo ÚV DPO v Piešťanoch udeľuje:
Stužku za vernosť Dobrovoľnej požiarnej ochrane
Za 20 rokov Ivanovi Strýčekovi a Jánovi Drobnému
Za 10 rokov Dušanovi Dalošovi, Miroslavovi Masárovi ml., Petrovi Brežákovi, Andreja Talajkovi, Ľubošovi Bažánimu, Petrovi Kaššovi, Milanovi Kubíkovi ml. a Petrovi Masárovi. Prosím menovaných, aby si prevzali ocenenia. Ocenenia odovzdávajú zástupcovia ÚV DPO v Piešťanoch Jozef Varačka a Ján Dávid.
 • Prezídium DPO SR v Bratislave svojím uznesením č. 22/2011, zo dňa 7. 4. 2011 povyšuje: predsedu DHZ Rakovice Jána Heviera st. do hodnosti inšpektor DPO. Prosím menovaného, aby vystúpil. Pridelenú hodnosť odovzdá člen snemu DPO SR Viktor Šimo.
 • Predsedníctvo ÚV DPO v Piešťanoch  uznesením   číslo 01/2011, zo dňa 29.1. 2011 povyšuje: člena DHZ Rakovice Ivana Strýčeka do hodnosti starší technik DPO, uznesením č. 02/2011, zo dňa 17.5.2011 povyšuje člena DHZ Rakovice Petra Kaššu do hodnosti zbormajster DPO a členovi DHZ Rakovice Ľubošovi Bažánimu priznáva hodnosť zbormajster DPO. Prosím menovaných, aby vystúpili. Pridelené hodnosti odovzdá riaditeľ ÚV DPO v Piešťanoch Jozef Varačka.
 • Výbor DHZ Rakovice povyšuje svojich členov v skupine výkonných hasičov:
Do hodnosti nadrotník Andrej Talajka, Peter Brežák, Miroslav Masár ml., Milan Kubík ml.
Do hodnosti rotník Romana Dalošová, Monika Dalošová, Alena Matyusová, Monika Masárová. Poprosím menovaných, aby vystúpili. Pridelené hodnosti odovzdá predseda DHZ Rakovice Ján Hevier.
 • Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 68 / 2011, zo dňa 24. júna 2011 udeľuje Obec Rakovice Pamätnú plaketu obce Rakovice pri príležitosti 80. Výročia založenia DHZ Rakovice Viktorovi Šimovi, Jánovi Dávidovi, Cyrilovi Janákovi, Ladislavovi Magalovi, Petrovi Stillhammerovi, Karlovi Hulešovi, Jánovi Hevierovi a in memoriám Gabriele Kubíkovej. Prosím menovaných a manžela ocenenej Milana Kubíka, aby si prevzali ocenenia. Pamätnú plaketu odovzdá starosta obce Dušan Daloš.
Zverejnené 13.7.2011 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store