Obsah

Rok 2012

Rok 2012

Rok 2012

Výročná schôdza
V sobotu dňa 25. februára 2012 o 14:00 hod. v jedálni strednej odbornej školy sa uskutočnila Výročná členská schôdza Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Rakovice. Podľa prezenčnej listiny sa schôdze zúčastnilo 43 členov a 2 zástupkyne okresného výboru jednoty dôchodcov  p. Marta Raffajová, predseda organizácie dôchodcov vo Vrbovom a p. Emília Skaličanová, predseda organizácie dôchodcov v Borovciach.
Program výročnej členskej schôdze:
 1. Privítanie členov a hostí
 2. Správa o činnosti za rok 2011
 3. Správa o hospodárení a revízna správa
 4. Voľby návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 5. Voľby predsedu a členov nového výboru
 6. Návrh na spoločenskú a kultúrnu činnosť na rok 2012
 7. Návrh rozpočtu hospodárenia na rok 2012
 8. Diskusia
 9. Návrh uznesení
 10. Kultúrny program – Rakovičanka
 11. Občerstvenie
 12. Záver
Schôdza otvorila p. Viera Magalová básňou „Som senior“. Prítomných členov a pozvaných hostí privítala predsedníčka organizácie dôchodcov p. Mária Šintálová, ktorá následne aj predniesla Správu o činnosti za rok 2011. V ďalšom bode programu predniesla Správu o hospodárení a revíznu správu za rok 2011 predsedníčka revíznej komisie p. Klára Treskoňová. Nasledovali voľby návrhovej, mandátovej a volebnej komisie pre voľby predsedu a členov výboru na obdobie 3 rokov 2012 – 2014
Do návrhovej, mandátovej a volebnej komisie boli zvolení nasledovní členovia:
 • Ladislav Ander – predseda komisie
 • Jozef Magala – člen komisie
 • Štefánia Murgašová – člen komisie
     Vo voľbách boli zvolení nasledovní členovia nového výboru na trojročné volebné obdobie:
 • Mária Šintálová – predseda
 • Sidónia Janáková – podpredseda a tajomník
 • Štefánia Urbanovská – pokladník
 • Viera Magalová – kultúrny referent
 • Klára Treskoňová – predseda revíznej komisie
 • Mária Zábrodská – člen revíznej komisie
 • Irena Kováčová – člen revíznej komisie
Po voľbách  nového výboru staronová predsedníčka organizácie p. Mária Šintálová poďakovala všetkým prítomným za seba aj členov novozvoleného výboru prejavenú dôveru a následne p. Viera Magalová predniesla návrh na spoločenskú a kultúrnu činnosť na rok 2012 a p. Štefánia Urbanovská predniesla návrh rozpočtu a hospodárenia v roku 2012.
V diskusii predniesli prítomní členovia rôzne doplňujúce návrhy na činnosť pre tento rok, ktoré boli zapracované do uznesení výročnej schôdze a následne jednohlasne uznesenia boli schválené.
Pred záverom výročnej schôdze nasledoval kultúrny program speváckej skupiny Rakovičanka spojený so spomienkou na Medzinárodný deň žien. Nasledovalo občerstvenie, voľná zábava a vyber členských príspevkov na rok 2012.
-lenka šintálová, predseda organizácie-
Zverejnené 7.3.2012 -DD-
Aktualizované 9.3.2012 -DD-