c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

História

História

Prvé  zmienky zaznamenané zmienky v kronike o Materskej škole pochádzajú z roku 1952. V tomto roku vo februári sa vo voľnej triede bývalej budovy cirkevnej školy a terajšieho obecného úradu zriadila materská škola. Ako učiteľka bola ustanovená p. Marta Hochelová. Zapísaných bolo 22 detí. Hneď na začiatku svojej činnosti dostali vhodné vybavenie včítane detských stoličiek, stolov, hračiek a maňúškového divadla. Možno najmä z  hľadiska, že toto zariadenie bolo nové rodičia javili ku tejto škôlke určitú nedôveru, postupne  do škôlky chodilo menej a menej detí, až napokon bola zatvorená a zariadenie prevezené do Pobedíma.
   V záujme potrieb miestnych občanov, bola v roku 1966 znovu po druhý krát otvorená materská škôlka. V ktorej bolo prihlásených podobne ako pred 14. rokmi 22 detí. V tomto období až do roku 1972 nemala materská škôlka celodennú prevádzku, ani stravovanie, a práve v tomto roku veľmi výrazne klesol počet detí.
   Jedným dôležitým bodom volebného programu, ktorý bol dodatočne začlenený  v roku 1974, bola realizácia  kultúrneho a osvetového zariadenia a Materskej škôlky. V tomto období sa zabezpečovala projektová dokumentácia  na výstavbu materskej   škôlky.   Celkový    predpokladaný   náklad   na  výstavbu   mal  byť 2,4 mil. Kčs. Hoci Okresný národný výbor prisľúbil, že výstavba bude v navrhovanom plnom rozsahu schválená, projekt bol napokon sčasti zamietnutý. Práve z tohto dôvodu sa musel vypracovať nový projekt iba na výstavbu materskej školy. Napokon projektová dokumentácia na výstavbu bola vypracovaní v roku 1976, ktorý obsahoval budovu materskej školy s kompletným vybavením.
   Výstavba materskej školy v obci Rakovice bola podporovaná Okresným národným výborom, odborom školstva a od JRD  bol prísľub na finančnú pomoc pri výstavbe. Už v jesennom 1976 období sa začalo s prípravnými prácami. Bola vybudovaná studňa, prevedené výkopové práce a nabetónované základy budovy. Už v tomto roku bola prestavaná finančná čiastka 131 118,30.- Kčs. V nasledujúcom roku bolo na výstavbu v rámci rozpočtu vyčlenených 382.000.- Kčs, zložených z dotácie ONV a združených prostriedkov.  Počas celej výstavby občania v rámci verejno prospešných prác a splnení záväzkov odpracovali niekoľko desiatok tisíc hodín a aj vďaka všetkým sa vytvorilo dielo v hodnote 1,200.000.- Kčs. Následne v tomto roku bol vybudovaný a zriadený park v areáli materskej školy. V roku 1976 odpracovali občania na stavbe 27 500 hodín a vytvorili dielo za 639 000 Kčs, medzi najaktívnejších patrili Jozef Treskoň a Ladislav Magala.
   K 1. septembru roku 1978 bola v plánovanom termíne ukončená výstavba Materskej školy. Už priečelie krášlila ozdoba - výjav z detských hier. Pred odovzdaním pracovali takmer všetci občania, ale hlavne ženy zo Slovenského zväzu žien, Československého červeného kríža a žiaci zo základnej a strednej školy. Vytvorilo sa krásne dielo na ktoré boli Rakovičania, najmä tí ktorí sa o výstavbu pričinili, patrične hrdý. Zástupca Okresného národného výboru odovzdal kľúče od budovy prvej riaditeľke materskej školy p. Kláre Treskoňovej.
   V tejto novej budove začína ďalšie obdobie s významným podielom na raste predškolskej výchovy.

-dd-

Dátum vloženia: 1. 11. 2017 14:01
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 7. 2020 19:53

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store