Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Formuláre

Evidenčná karta psa

Obec Rakovice pristupuje v roku 2014 k výmene evidenčných známok na psov. Žiadame všetkých občanov, aby vypísali tlačivo evidenčná karta psa a po jeho doručení na Obecný úrad v Rakoviciach im bude vydaná nová známka na psa.

Evidenčná karta psa                                                                                                        otvor kartu

Oznam pre občanov ohľadom VZN o niektorých podmienkach držania psov   otvor oznam

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce

Žiadosť                                                                                                                          otvor žiadosť
Špecifikácia projektu                                                                                           otvor špecifkáciu
Zmluva o poskytnutie dotácie                                                                                   otvor zmluvu
Vyúčtovanie projektu                                                                                            otvor vyučtvanie

Informácie pred žiadosťami

Pokyny pre stavebné konanie                                                                                    otvor pokyny
Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru                                                    otvor prehlásenie

Ohlasovacia povinnosť

Ohlásenie jednoduchej stavby                                                                              otvor ohlásenie
Ohlásenie drobnej stavby                                                                                       otvor ohlásenie
Stavebné úpravy                                                                                                       otvor ohlásenie
Udržiavacie práce                                                                                                     otvor ohlásenie

Územné rozhodnutie

Žiadosť o umiestnení stavby - fyzické osoby                                                         otvor žiadosť
Žiadosť o umiestnení stavby - právnické osoby                                                    otvor žiadosť

Stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby                                   otvor žiadosť
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby                               otvor žiadosť
Žiadosť predĺženia platnosti stavebného povolenia                                             otvor žiadosť
Žiadosť povolenia zmeny stavby pred dokončením                                              otvor žiadosť
Žiadosť povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia                    otvor žiadosť
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia                                          otvor žiadosť
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby                                                 otvor žiadosť
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia                                       otvor žiadosť
Žiadosť povolenia na zmenu účelu užívania                                                           otvor žiadosť
Žiadosť na odstránenie stavby                                                                                  otvor žiadosť
Nariadenie odstránenia stavby                                                                            otvor nariadenie

Kolaudácia stavby

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia                                                       otvor žiadosť
Žiadosť povolenia užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia                 otvor žiadosť

Miestne komunikácie

Žiadosť povolenia zvláštného užívania miestnej komunikácie                          otvor žiadosť
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu na nehnuteľnosť                                       otvor žiadosť
ŽIadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia                           otvor žiadosť

Informačné zariadenia

Povolenie informačného zariadenia                                                                    otvor povolenie

Výrub stromov

Žiadosť o súhlas na výrub drevín                                                                             otvor žiadosť

Vodná stavba

Žiadosť o povolenie vodnej stavby                                                                          otvor žiadosť
Ohlásenie kanalizačnej prípojky - fyzické osoby                                              otvor ohlásenie
Ohlásenie kanalizačnej prípojky - právnické osoby                                          otvor ohlásenie

Vyňatie z poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o trvalé vyňatie                                                                                             otvor žiadosť
Žiadosť o vyňatie                                                                                                         otvor žiadosť

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Rakovice sú povinní každoročne do 15. februára nahlásiť obci údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

Tlačivo na oznámenie údajov potrebných k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2018 podľa údajov roku 2017                                                                                                                                                                                      tlačivo dokument Word

tlačivo PDF