Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Formuláre

Evidenčná karta psa

Obec Rakovice pristúpila v roku 2014 k výmene evidenčných známok na psov. Žiadame všetkých občanov, aby vypísali tlačivo evidenčná karta psa a po jeho doručení na Obecný úrad v Rakoviciach im bude vydaná nová známka na psa.

Evidenčná karta psa                                                                                                        otvor kartu

Oznam pre občanov ohľadom VZN o niektorých podmienkach držania psov   otvor oznam

 

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce

Žiadosť                                                                                                                          otvor žiadosť
Špecifikácia projektu                                                                                           otvor špecifkáciu
Zmluva o poskytnutie dotácie                                                                                   otvor zmluvu
Vyúčtovanie projektu                                                                                            otvor vyučtvanie

Informácie pred žiadosťami

Pokyny pre stavebné konanie                                                                                    otvor pokyny
Prehlásenie o vykonaní stavebného dozoru                                                    otvor prehlásenie

Ohlasovacia povinnosť

Ohlásenie jednoduchej stavby                                                                              otvor ohlásenie
Ohlásenie drobnej stavby                                                                                       otvor ohlásenie
Stavebné úpravy                                                                                                     otvor ohlásenie
Udržiavacie ráce                                                                                                     otvor ohlásenie

Územné rozhodnutie

Žiadosť o umiestnení stavby - fyzické osoby  a právnické osoby    žiadosť
 

Stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby žiadosť                              
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby  žiadosť                            
Žiadosť predĺženia platnosti stavebného povolenia  žiadosť
Žiadosť povolenia zmeny stavby pred dokončením  žiadosť
Žiadosť povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia   otvor žiadosť
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia   žiadosť
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby    žiadosť
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia    žiadosť
Žiadosť povolenia na zmenu účelu užívania   žiadosť
Žiadosť na odstránenie stavby     žiadosť
Podnet na vykonanie štátneho stavebného dozora        tlačivo
 

Kolaudácia stavby

 
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia tlačivo                                             
Žiadosť povolenia užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia  otvor žiadosť

 

Miestne komunikácie

Žiadosť povolenia zvláštného užívania miestnej komunikácie otvor žiadosť
Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu na nehnuteľnosť  otvor žiadosť
ŽIadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia   otvor žiadosť

 

Informačné zariadenia

Povolenie informačného zariadenia   otvor povolenie

 

Výrub stromov

Žiadosť o súhlas na výrub drevín   žiadosť o výrub                                                                       

Vodná stavba

Žiadosť o povolenie vodnej stavby             otvor žiadosť
Ohlásenie kanalizačnej prípojky - fyzické osoby       otvor ohlásenie
Ohlásenie kanalizačnej prípojky - právnické osoby        otvor ohlásenie

 

Vyňatie z poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o trvalé vyňatie       otvor žiadosť
Žiadosť  o vyňatie                otvor žiadosť

 

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Rakovice sú povinní každoročne do 15. februára nahlásiť obci údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

Tlačivo na oznámenie údajov potrebných k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 podľa údajov roku 2018  tlačivo PDF                                                                                                 tlačivo dokument Word