Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia obce Rakovice platné pre rok 2012

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 1:
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE NA ROK 2012

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 2:
O LIKVIDÁCII ODPADOV NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 5
O VEREJNEJ KANALIZÁCII, ODPADOVÝCH VODÁCH, VODÁCH Z POVRCHOVÉHO ODTOKU, SPOPLATŇOVANÍ SPRACOVANIA ODPADOVÝCH VOD A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VOD ZO ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 14
O PODMIENKACH NÁJMU OBECNÝCH BYTOV V RAKOVICIACH

 Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 19
O DANI ZA PSA

 Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 23
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE
 Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 24
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE