Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice platné v roku 2013

Návrh VZN č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov
Návrh VZN č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov
Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce dňa 01.08.2013

Návrh VZN č. 8/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice
Návrh VZN o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

VZN č. 24/1013. ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice
VZN schválené dňa: 25.04.2013
VZN vyhlásené dňa: 25.04.2013
VZN účinné dňa: 10.05.2013
VZN č. 24/2013
 
VZN č. 1/2012 o dani z nehnuteľností
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013
 
VZN č. 2 o likvidácií odpadov na území obce Rakovice
Účinné od : 17.08.2010
 
VZN č. 3 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakovice
Účinné od : 01.01.2009

VZN č. 4 o niektorých podmienkach držania psov
Účinné od : 01.01.2009
Zrušené dňa 27.06.2013 uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach č. 64/2013

VZN č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov
Schválené dňa 16.08.2013
Zverejnené dňa 16.08.2013
Účinné od 01.09.2013

VZN č. 5 o verejnej kanalizácií, odpadových vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp
Účinné od : 01.01.2012

VZN č. 6/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013

VZN č. 7 o úhradách za sociálne služby na území obce Rakovice
Účinné od :20.09.2009

VZN č. 8 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice
Účinné od : 01.09.2011
Zrušené dňa 16.08.2013 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 75/2013

VZN č. 8/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice
Schválené dňa 16.08.2013
Zverejnené dňa 16.08.2013
Účinné od 01.09.2013
VZN č. 9 o čistote na území obce Rakovice
Účinné od : 01.01.2009
VZN č. 10 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakovice, ktorej zriaďovateľom je obec Rakovice
Účinné od : 01.01.2009

VZN č. 11 o používaní zábavnej pyrotechniky
Účinné od : 01.01.2009

VZN č. 12 o ochrane utajovaných skutočností
Účinné od : 01.01.2007

VZN č. 13 o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov
Účinné od : 13.04.2010

VZN č, 14 o podmienkach nájmu obecných bytov v Rakoviciach
Účinné od : 01.01.2012

VZN č. 15 o pamätihodnostiach obce Rakovice
Účinné od : 18.03.2007

VZN č. 16 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Rakovice
Účinné od : 18.03.2007

VZN č. 17 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi úžitkovými zvieratami na území obce Rakovice
Účinné od : 18.03.2007

VZN č. 18 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rakovice
Účinné od : 19.05.2009

VZN č. 19/2012 o dani za psa
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013

VZN č. 20/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013

VZN č. 21 o dani za ubytovanie
Účinné od : 01.01.2010

VZN č. 22 o ani za jadrové zariadenie
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013

VZN č. 23/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013  [vzn_23_2012_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné
 
VZN č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Rakovice
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013
Dňa 25.04.2013 bolo schválené VZN č. 24/2013, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice. Dňom účinnosti nového VZN č. 24/2013 stráca platnosť VZN č. 24/2012, t. j. dňom 10.05.2013.
VZN č. 25, ktorých sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Rakovice
Účinné od : 15.06.2010

VZN č. 26, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska obce Rakovice
Účinné od : 01.01.2011