Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice platné v roku 2014

Návrh VZN č. 24/2013/1, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice


Návrh VZN č. 6/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Rakovice

VZN č. 6/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Rakovice
VZN č. 24/2013/1, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

VZN č. 8/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice s dodatkom č. 1

VZN č. 13/2014 o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane