Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Povojnové roky

Medzi prvé úlohy, ktoré MNV riešil bolo osamostatnenie bce Rakovice, ktoré boli v roku 1943 pričlenené k obci Veselé. Rokovania trvali od mája do septembra 1945. Predseda MNV Rakovice Augustín Martiš argumentoval s faktami napríklad, že „obec Rakovice je tak finančne silná, že môže jestvovať ako samostatná obec a nepotrebuje žiadneho protektora“. K odlúčeniu Rakovíc od Veselého napokon prišlo a vývoj ukázal, že to bolo správne rozhodnutie.

Po roku 1945 mala najsilnejšia politická strana v obci Komunistická strana Slovenska 96 členov. Stranícke schôdze sa konávali v hostinci Na Svitkovci. Nedostatok poľnohospodárskej pôdy v obci oživil po roku 1945 snahu o parceláciu veľkostatku Dr. Mórica Kornfelda. Z podnetu povereníka pre poľnohospodárstvo a pozemkovú reformu v Bratislave Martina Kvetku bol veľkostatok ako konfiškát uchránený pred parceláciou. V obci bola 6. decembra zriadená Štátna vyššia hospodárska škola, ktorá bola umiestnená v kaštieli. Z veľkostatku bol utvorený školský majetok, ktorý mal výmeru 750 ha. Správcom školského majetku a riaditeľom školy, ktorú navštevovalo 32 žiakov sa stal Ing. Sluka Štefan.

Po roku 1945 sa tiež uvažovalo zriadiť v kaštieli domov pre prestárle osoby. Zároveň bola odvezená časť inventára kaštieľa a knižnica. V školskom roku 1949/1950 bola škola premenovaná na Poľnohospodársku technickú školu, odbor pestovateľ. V školskom roku 1954/1955 bola škola premiestnená do Nového Mesta nad Váhom. V kaštieli bola zriadená Poľnohospodárska majstrovská škola, odbor záhradnícky, ku ktorej bola pričlenená aj Poľnohospodárska učňovská škola vo Veselom. Už o rok škola zanikla. Školský majetok mal v tom čase výmeru 155 ha. V obci bolo zriadené Stredné odborné učilište poľnohospodárske, odbor záhradník.
Nerovnomerné rozloženie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy v obci bolo príčinou aj nedostatku pozemkov pre stavbu nových domov. Preto bola v roku 1945 určitá časť pozemkov bývalého veľkostatku Dr. Mórica Kornfelda rozparcelovaná. Ako prvé bolo pre zamestnancov majera na nových stavebných pozemkoch postavených 7 dvojbytových domov. V roku 1950 mali Rakovice 524 obyvateľov a 91 domov. Obec v tom čase žila intenzívnym kultúrnym životom. Žiaci Vyššej hospodárskej školy nacvičovali divadelné hry a venovali sa športu. Divadelné predstavenia sa hrávali v škole. Po skončení predstavenia sa javisko rozobralo.
Po víťazstve komunistov v Československu v roku 1948 začal život v obci načas upadať a stagnovať. Bolo to aj dôsledkom prijatej línie generálnej výstavby socializmu, keď mládež z dedín začala odchádzať za prácou do miest. Zaznamenal sa pokles poľnohospodárskej výroby a začali problémy s odovzdávaním kontingentu. V tom čase obec odovzdávala denne len 60 litrov mlieka. A niekedy neodovzdávala ani toto množstvo mlieka. Pre miestnu školu bola zakúpená premietačka a tak v priebehu roka 1949 sa premietlo v obci 20 filmov. Obec sporadicky navštevovalo aj putovné kino z Bratislavy. V roku 1951 sa v obci zriadilo stále kino.
Miestny národný výbor nemal v obci stálu miestnosť. Schôdze a zasadania MNV sa preto konali v miestnom hostinci. Hostinec Na Svitkovci a obchod boli neskoršie zrušené. Slúžili ako predajňa mäsa a súkromné byty. V roku 1952 bol daný návrh na založenie celo obecného JRD, ktoré malo mať 12 členov. Návrh na založenie JRD ONV Piešťany zamietlo a prípravný výbor bol rozpustený. Menšinové JRD bolo v obci založené na ustanovujúcej schôdzi 9. septembra 1954. Založeniu JRD v obci predchádzala menová reforma, pri ktorej nikto z obce nemenil väčší obnos peňazí a pasívny odpor roľníkov proti dvojiciam agitujúcim do JRD. Roľníci napríklad chodili skoro spať, zamykali dvor, na chodník občas natiahli drôt.
Celo obecné JRD bolo v obci ustanovené v roku 1957. V tom čase mechanizácia plno prenikla aj do poľnohospodárstva. V roku 1956 sa v Rakoviciach zo stodôl a mlatov naposledy ozýval zvuk cepov. V roku 1975 sa JRD Rakovice, Dubovany a Veselé zlúčili do jednotného družstva E. Thälmanna so sídlom vo Veselom. Prepojenie obce z okolitým svetom zlepšilo vybudovanie železničnej trate – odbočky z Trebatíc. O prepojení Rakovíc železničnou traťou sa uvažovalo už v roku 1907 v smere Trnava – Chtelnica – Rakovice. Od 6. mája 1951 bola do obce zavedená aj autobusová doprava.
V roku 1952 bola v obci zriadená materská škola, do ktorej sa prihlásilo 22 detí. Učiteľkou v materskej škole bola Marta Hochelová. Pre nezáujem obyvateľov nemala materská škola v obci dlhé trvanie, skoro zanikla a zariadenie bolo prevezené do Pobedíma. V roku 1955 dedinská mládež brigádou upravila priestor pred kinom, školský park a dvor. V tom istom roku vypukol v kaštieli požiar, ktorý zničil strechu a niekoľko stromov v parku. V minulom storočí nebola v Rakoviciach základná škola. Žiaci navštevovali rímskokatolícku školu vo Veselom, ktorá sa spomína už začiatkom 18. storočia. V roku 1908 si Rakovice vybudovali vlastnú školu, v ktorej bol aj byt pre učiteľa. Dňa 1. septembra 1960 bola v obci daná do užívania nová Základná osemročná škola vybudovaná nákladom 1 700 000 Kčs. O potrebe novej školy v obci hovorí aj fakt, že v roku 1964 školu navštevovalo 248 žiakov. V roku 1966 navštevovalo školu už 300 žiakov. Nová škola priniesla oživenie kultúrneho života v obci. Organizovali sa rôzne oslavy a žiaci nacvičovali divadelné hry. Činnosť obci vyvíjal aj divadelný krúžok.
V roku 1961 sa v obci realizovala výstavba šesťbytovej jednotky pre učiteľov. V rámci investičných akcií bol v obci vybudovaný obchod a pohostinstvo. Investorom stavby dokončenej v roku 1961 bola Jednota Trnava. V roku 1962 bola v obci zriadená zubná ambulancia, holičstvo a opravovňa obuvi. Okolo ihriska a starého cintorína bolo vysadených 200 topoľov. V roku 1961 mala obec 475 obyvateľov a 108 domov. Vo volebnom období 1964 – 1975 sa v obci rozšírila a zrekonštruovala elektrická sieť a verejné osvetlenie. Uskutočnila sa výstavba domu smútku a ďalšej školskej šesťbytovej jednotky. Rozvíjala sa individuálna bytový výstavba. Pokračovalo sa aj vo výstavbe kolkárne. V obci bola znovuzriadená materská škola. Nemala však celodennú prevádzku so stravovaním. Medzi negatívne udalosti, ktoré v tom čase postihli obec patrí zrušenie železničnej dopravy, zrušenie železničnej trate a zrušenie prevádzky miestneho kina. V roku 1973 sa zlúčil poľovnícky revír Rakovice a Veselé a vytvorilo sa Poľovnícke združenie Dolinka so sídlom vo Veselom.
V roku 1970 mala obec 475 obyvateľov a 125 domov. V roku 1975 bol v obci založený Slovenský zväz žien. Dal sa vypracovať projekt výstavby materskej školy. V nasledujúcom roku sa v obci uskutočnila rekonštrukcia ciest a celková úprava vzhľadu obce. Zlúčené JRD so sídlom vo Veselom obhospodarovalo v roku 1977 spolu 2200 ha poľnohospodárskej pôdy. JRD malo ročnú produkciu 37 miliónov Kčs. K majeru – farme Rakovický háj, na ktorej hospodárili štátne majetky patrilo 190 ha pôdy. Farma sa špecializovala na chov ošípaných.
V obci pôsobil Zbor pre občianske záležitosti, Osvetová beseda a zložky Národného frontu. Aj napriek tomu, že v minulosti bola obec zaradená ako nestrediskové sídlo formou výnimiek rady ONV sa v 80-tich rokoch v obci rozmáhala individuálna bytová výstavba. V obci bola vybudovaná materská škola, dom smútku, oplotenie cintorína, úprava ciest na cintoríne a vybudovaný rozvod vody. Pri základnej škole bola v akcii „Z“ postavená telocvičňa. Základná škola, ktorú navštevujú i žiaci z Veselého a Boroviec vlastní športový areál, pozostávajúci z volejbalového a hádzanárskeho ihriska, tenisové kurty a bežeckú dráhu. Obec má vybudované futbalové ihrisko, krytú dvojdráhovú kolkáreň s posilňovňou. V celej obci bola rekonštruovaná elektrická sieť, vybudovaný celo obecný vodovod a položené nové koberce na všetkých miestnych komunikáciách.
V roku 1995 bola prevedená plynofikácia obce. Akcia patrila medzi najväčšiu a finančne najnáročnejšiu. Prípojky plynu boli vybudované pre všetkých občanov, ktorí prejavili záujem. Na plyn sú napojené aj všetky väčšie kotolne.
Spolu s firmou VTR Bratislava financovala obec pokladanie miestnych telefónnych káblov a celo obecný televízny káblový rozvod. Vykonala sa rekonštrukcia miestneho kaštieľa, v ktorom sídli ZSŠP. Ubytovanie žiakom poskytuje moderný internát – domov mládeže pri ZSŠP.   V obci sú dve súkromné predajne potravín a pohostinstvo.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store