Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

História

História Dobrovoľného hasičského zboru v Rakoviciach

„Nie sme hasiči pre krásne sekerky na opaskoch, zlaté prilby
    a pre vyžehlené uniformy, ale sme hasiči svojím srdcom“,

je krédo hasičov v obci Rakovice, v ktorej má činnosť DHZ dlhodobú tradíciu.

Dobrovoľný hasičský zbor Rakovice bol založený v roku 1931, aj keď v obecnej kronike sú zmienky o postavení požiarnej zbrojnice od roku 1910. Pri svojom založení mal hasičský zbor 16 členov, z ktorých medzi najaktívnejších patrili Rudolf Adamec, Celestín Brezina, Florián Hevier, Jozef Pilka, Ján Slovák, Jozef Talajka, Viktor Urbanovský, Ján Vereš a Mária Janáková.Jeho prvým veliteľom sa stal Viktor Urbanovský. Výzbroj a hasičskú striekačku zboru, daroval majiteľ veľkostatku Dr. Móric Konfeld. Hlavné úlohy vtedajšieho zboru boli predovšetkým disciplinovaný zásah pri nebezpečenstve ohňa a pri inej živelnej pohrome tak, aby boli zachránené ľudské životy a majetok občanov. Oblasť prevencie vtedy nepatrila medzi hlavné úlohy dobrovoľného hasičského zboru. Práca a činnosť dobrovoľného hasičského zboru a neskôr Československého zboru požiarnej ochrany sa aktivovala pri žatevných prácach a pre ochranu majetku dostali požiarnici v Rakoviciach, aj prvú motorovú striekačku.
V tomto období aktívne pracovali v oblasti požiarnej ochrany v obci najmä Jozef Magala st., Cyril Janák a Ladislav Magala, ktorí už vtedy dali základ pripravenosti na súťaže požiarnikov z Rakovíc, kedy sa umiestňovali v obvodných súťažiach v priľahlých obciach na čestných miestach. Požiarnici až do roku 1969 využívali striekačky a svoju techniku na zavlažovanie, prípravu na súťaže a prevenciu a dozor pri žatevných prácach. Ale v tomto roku museli preukázať svoju odvahu a pripravenosť aj v priamom zásahu v boji s ohňom, kedy vznikol požiar dvojdomu č. 109, 110, oproti obchodu. Napriek veľkému úsiliu všetkých zainteresovaných požiarnikov aj z blízkeho okolia sa nepodarilo zachrániť strechu horiaceho rodinného domu. Toto bola najväčšia zaťažkávacia skúška požiarnikov z Rakovíc, ale po nej nasledovali aj ďalšie.
Dnešný dobrovoľný hasičský zbor sa podarilo stabilizovať a úspešne rozvinúť jeho stagnujúcu činnosť v roku 1997 vďaka aktivite vtedajšieho zástupcu starostu obce Dušana Daloša a p. Jána Heviera, ktorí svojou aktívnou činnosťou prispeli k rozvoju vtedajšieho požiarneho zboru. V nasledujúcom období veľmi významnou osobnosťou v oblasti prevencie pred požiarmi a dlho ročnými skúsenosťami bol p. Milan Šípka st.
Dobrovoľní hasiči sa popri oblasti prevencii venovali aj činnosti ochrany pred požiarmi a povodňami. V roku r. 2000 pomáhali pri zásahu likvidácie požiaru starej skládky v obci pri areáli družstva, čo sa následne opakovalo v r. 2001, kedy boli ohrozené najmä objekty v areáli. Ďalšími zásahmi bola pomoc pri likvidácii troch požiarov veľkej regionálnej skládky v lokalite Rakovický háj, v rokoch 2004, 2006 a najrozsiahlejší požiar bol v r. 2009. V oblasti záchrany obytných domov po záplavách to bolo odčerpávanie vody z rodinných domov v Rakoviciach v r. 2003 a vo Vrbovom 2005, kde 12 hod. odčerpávali prívalové vody zo zatopených rodinných domov. Pri týchto záchranných prácach sa veľmi prejavil značný hendikep rakovických hasičov, z dôvodu chýbajúceho vozidla na dopravu techniky a osôb. Táto zlá situácia sa vždy rieši prepravou vlastnými osobnými autami.
V oblasti požiarneho športu prvou veľkou inšpiráciou bol úspech ml. požiarnikov v r. 1998, kedy sa zúčastnili na republikovom kole súťaže mladých požiarnikov „Hry Plameň.“ To, že kvalitná práca najmä s mládežou prináša svoje ovocie sa prejavilo o dva roky neskôr v r. 2000, keď rakovické dievčatá – mladé požiarničky si svojimi výbornými výkonmi taktiež vybojovali účasť na celoštátnom kole súťaže „Hry Plameň“. No a za týmito úspechmi stál ten najlepší príklad aj pre našich dospelých požiarnikov, ktorí už pravidelne dosahovali popredné umiestnenia, či už na okresných, alebo pohárových súťažiach. Tieto postupné úspechy boli veľkým príkladom aj pre ďalších priaznivcov hasičov a následne v roku 2004 rakovickí požiarnici sa rozrastajú o ďalších členov o kolektív hasičov nad 40 rokov. Boli to zväčša bývalí členovia organizácie, ale pribudli aj noví. Tento kolektív popri svojich skúsenostiach v oblasti ochrany pred požiarmi a odovzdávaním skúseností mládeži, veľmi úspešne reprezentoval obec na súťažiach s historickou požiarnou technikou.
Veľmi aktívny požiarny zbor v Rakoviciach má niekoľko desiatok členov a predsedom je Ján Hevier, ktorý je zodpovedný za odbornú a športovú prípravu všetkých kolektívov. Vo výzbroji sú požiarne striekačky 2 kusy PPS – 12, jeden kus PS – 8 a historická striekačka z r. 1876, ktorú venoval obci Dr. Móric Konfeld. V súčasnosti sú v rámci dobrovoľného hasičského zboru vytvorené kolektívy mladých požiarnikov, družstvo žien, družstvo dospelých a družstvo hasičov nad 40 rokov. Výbor hasičov spoločne s obecným zastupiteľstvom a starostom sa všemožne snaží získať, alebo zapožičať nejakého dopravného prostriedku na prepravu osôb a materiálu.

Aktualizované 7.4.2010 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store