Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2010

Výročná schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Rakovice

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Rakovice sa konala dňa 27. februára 2010 v klubovej miestnosti kolkárne v Rakoviciach. Začiatok schôdze bol o 14:00 hodine. Schôdze sa zúčastnilo celkom 28 členov, z toho 4 ženy. Hostia: starosta obce Rakovice Dušan Daloš
Delegát schôdze: Igor Marko

Program schôdze:
  1. Zahájenie schôdze
  2. Správa o činnosti DHZ Rakovice za rok 2009
  3. Správa o hospodárení DHZ Rakovice za rok 2009
  4. Povýšenie členov DHZ Rakovice
  5. Plán činnosti DHZ Rakovice na rok 2010
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver schôdze
 
Správa o činnosti
Ku dňu 31. decembra 2009 mal Dobrovoľný hasičský zbor Rakovice 41 členov, z toho 7 žien a 34 mužov. Výbor pracoval v zložení:
               • predseda – Ján Hevier
               • podpredseda – Ivan Strýek
               • veliteľ – Ľuboš Bažáni
               • strojník – Milan Kubík ml.
               • referent prevencie – Peter Kašša
Tradične našu činnosť začíname už 1. januára odpálením obecného ohňostroja, v spolupráci s obecným úradom.
Ďalšou akciou uplynulého roku bolo stavanie a váľanie mája v obci a organizačné zabezpečenie týchto podujatí v spolupráci s obcou.
Naši členovia sa podieľali na príprave a zabezpečení akcie MotoRak 2009 a v ten istý deň sa naši členovia zúčastnili na hasení požiaru regionálnej skládky komunálneho odpadu. Zásah pokračoval aj na druhý deň.
Dňa 16. mája sme sa zúčastnili súťaže s historickou požiarnou technikou v Trenčíne pod názvom Fircco Trenčín, kde sme obsadili 9. miesto.
Dňa 31. mája sme zabezpečovali akciu Oslavy medzinárodného dňa detí, poriadanú obcou a váľanie mája v obci Rakovice.
Pri príležitosti hodov dňa 4. júla sme usporiadali súťaž s historickou požiarnou technikou, na ktorej sa zúčastnilo 9 družstiev mužov a 2 družstvá žien. V ten istý deň sme boli spolu organizátorom výstavy „Šikovné ruky a voľný čas“ v zasadačke na kolkárni.
Dňa 22. augusta sa družstvo hasičov nad 40. rokov zúčastnilo medzinárodnej súťaže s historickou požiarnou technikou, na ktorej obsadili 4. miesto.
Dňa 5. septembra sa požiarne družstvo zúčastnilo požiarnej súťaže so staršou technikou PS – 8, na ktorej obsadili 2. miesto.
Záverom môžem smelo skonštatovať, že všetky kultúrno, spoločensko, športové podujatia poriadané obcou, alebo inými spoločenskými organizáciami sa nezaobišli bez organizačnej účasti členov nášho dobrovoľného zboru.

-ján hevier-

Zverejnené 4.3.2010 -DD-
Aktualizované 26.3.2010 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store