Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Posvätenie

V poslednú júnovú nedeľu 29. júna sa konala v obci Rakovice ďalšia historická udalosť, ktorá výrazne zasiahla nielen do života veriacich občanov, ale celej obce Rakovice. V tento deň J.E. Mons. Ján Sokol, arcibiskup trnavský, na svätej omši, ktorá sa začala o 1000 hod. posvätil tri zvony v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Na sv. omši sa spolu s ním zúčastnili vdp. dekan Jozef Bohunický, správca piešťanského dekanátu, vdp. Jaroslav Hanzlík, správca filiálky Rakovice, vdp. Jozef Hužovič, bývalý správca filiálky Rakovice, vdp. Marcel Kubinec, správca farnosti Veľké Kostoľany, zástupcovia firiem, ktoré sa podieľali na výrobe zvonov, starostovia okolitých obcí a veriaci občania z okolitých obcí. Zvony boli odliate v rodinnej zvonárskej firme rod. Dytrychovej pod vedením zvonár majsterky Letície Vránovej – Dytrychovej v Brodku u Přerova. Zvonovú stolicu vyrobil, Upevnenie a osadenie zvonov a výrobu zvonovej stolice uskutočnila firma BOROKO z Brodku u Přerova pod vedením p. Rostislava Bouchala.
Výber termínu posviacky zvonov bol veľmi náročný, najmä z hľadiska zosúladenia programu J.E. Mons. Jána Sokola a významného dátumu pre obec. Nakoniec padlo rozhodnutie na nedeľu, sviatok Petra a Pavla, najmä z dôvodu, že počas víkendu by oslavoval 2 sviatky človek, ktorý sa najviac zaslúžil o výstavbu kostola a významne pomohol pri financovaní zvonov, nebohý pán biskup Mons. Peter Dubovský. V sobotu 28.6. by sa dožil 87 rokov a v nedeľu 29.6. bol sviatok Petra a Pavla.
Po slávnostnom privítaní Jeho Excelencie a všetkých prítomných miestnym farárom vdp. Jaroslavom Hanzlíkom a starostom obce Dušanom Dalošom odovzdal starosta obce Jeho Excelencii symbolické „Obradné kladivko“, pomocou ktorého sa po prvý krát po posvätení rozozneli zvony v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Počas sv. omše Jeho Excelencia Mons. Ján Sokol vykonal slávnostný akt posvätenia troch zvonov a následne ich rozozvučali postupne Mons. Ján Sokol, vdp. Jaroslav Hanzlík a starosta obce Dušan Daloš. Po ukončení svätej omše poďakoval vdp. Jaroslav Hanzlík obce všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o zabezpečenie výroby zvonov a odovzdal slovo starostovi obce.
Starosta obce Dušan Daloš pred poďakovaním predstavil jednotlivé zvony v Kostole sv. Cyrila a Metoda.
Zvon Sv. Cyril a Metod s nápisom „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“ naladený na tón D 2, váži 221 kg a priemer je 700 mm, reliéfy sv. Cyril a Metod – Erb Obce – pečať rodiny Dytrychovej, zvon financovala obec.
Zvon Panna Mária s nápisom „Velebí moja duša Pána“ naladený na tón E 2, váži 155 kg a priemer je 634 mm, reliéfy sv. Panna Mária – Erb biskupa Dubovského – pečať rodiny Dytrychovej, zvon financoval Mons. Peter Dubovský SJ, a zbierka veriacich občanov.
Zvon Sv. Jozef s nápisom „Sv. Jozef ochraňuj nás a naše rodiny“ naladený na tón G 2, váži 97 kg a priemer je 531 mm, reliéfy sv. Jozef – Znak firmy Plantex – pečať rodiny Dytrychovej, zvon financovali zamestnanci firmy Plantex.
Následne po tomto predstavení zvonov nasledovali slová vďaky: „V prvom rade mi dovoľte poďakovať tomu, ktorý sa najviac pričinil o výstavbu kostola a zabezpečenie zvonov, dnes už zosnulý, náš rodák Mons. Peter Dubovský SJ, čestný občan obce Rakovice. Dovoľte mi odovzdať tento kvetinový dar jeho sestre p. Anne Vrchkej. V druhom rade by som chcel poďakovať Vám Vaša Excelencia za posvätenie zvonov, za prvé rozozvučanie našich troch zvonov a slávnostný priebeh sv. omše. Na znak vďaky Vám venujeme ako aj vdp. farárovi Hanzlíkovi, vdp. farárovi Hužovičovi, zástupcovi firmy Plantex Ing. Mariánovi Vargovi a majiteľovi firmy Hochel s.r.o. p. Štefanovi Hochlovi zmenšený odliatok zvonu sv. Cyril a Metod a kvetinový dar. Ďalšie poďakovanie patrí vo forme menších odliatkov zvonov vdp. dekanovi Bohunickému a vdp. farárovi Jaroslavovi Hanzlíkovi a vdp. Jozefovi Hužovičovi. Na záver by som chcel poďakovať všetkým veriacim občanom, ktorí či už materiálnou, duchovnou a finančnou formou, ale najmä tým, ktorí brigádnicky prispeli k úspešnému priebehu historickej udalosti – osadeniu troch zvonov v Kostole sv. Cyrila a Metoda.
Po slávnostnej sv. omši o 12,15 hod. nasledovalo ručné vynášanie zvonov (6 chlapov), osadenie a montáž zvonov firmou BOROKO pod vedením p. Rostislava Bouchala. Šikovnosť pracovníkov sa prejavila v plnej miere, keď o 13,45 hod. zahlásili hotovo. Všetko bolo pripravené a mal nastať ten najočakávanejší okamih – spustenie zvonov.
O 14,00 hod. po príhovore starostu obce Dušana Daloša a Jeho Excelencie Mons. Jána Sokola,  začal otec arcibiskup postupne spúšťať jednotlivé zvony. Najskôr sa rozoznel Sv. Jozef, po jednej minúte Panna Mária a nakoniec Sv. Cyril a Metod. Celými Rakovicami sa po prvý krát od r. 1262 rozliehal súzvuk krásne zladených troch zvonov z Kostola sv. Cyrila a Metoda.
Zvony ešte do prvého naprogramovaného zvonenia zazneli niekoľko krát na žiadosť okolo idúcich občanov.

Zverejnené 2.7.2008 -DD-
Aktualizované 2.12.2008 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store