Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Výstavba kostola

Výstavba kostola sv. Cyrila a Metoda

Od stredoveku z cirkevného hľadiska patrili Rakovice, Ťapkové a Borovce (určitý čas) ako filiálky do obvodu rímskokatolíckej fary vo Veselom. Vo Veselom sa kostol zasvätený sv. Bartolomejovi, apoštolovi a mučeníkovi spomína v roku 1560. Voči tomuto kostolu sa Rakovice plnili aj svoje kresťanské povinnosti. Napríklad v roku 1997 poskytli sumu 50 tisíc korún na obnovu fasády kostola. V minulosti sa v Rakoviciach uvádza kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Kaplnka bola súčasťou kaštieľa a slúžila pre potreby zemepána.

Aktualizované 19.2.2008 -DD-

Myšlienkou výstavby kostola sa ešte v minulom storočí zaoberal otec biskup Peter Dubovský spolu so svojím švagrom p. Antonom Vrchkým, keď pri spoločných stretnutiach niekoľko hodín spolu uvažovali, predebatovávali a zaoberali sa touto myšlienkou. Všetky tieto úvahy a spoločné stretnutia v tomto období spravidla končili so záverom, že výstavba božieho chrámu v Rakoviciach nie je reálna z dôvodu nedostatku financií. Myšlienka začala naberať na vážnosti a vidina výstavby so zabezpečením finančných prostriedkov bola reálnejšia po roku 1989 z iniciatívy miestneho rodáka Mons. Petra Dubovského SJ a vtedajšieho obecného úradu pod vedením starostu obce p. Cyrila Kováča. Túžba po vlastnom kostole veriacich v obci nadobudla vážnejšie črty v roku 2001, keď Mons. Peter Dubovský vtedajšej dobe vikár Banskobystrickej diecézy, správca farnosti vo Veselom farár Eugen Daniš a starosta obce Dušan Daloš navštívili obec Stožok pri Detve kde sa v tom období staval kostol a obdobný s menšími úpravami by mal stáť aj v Rakoviciach. Predstava už bola a túžba stále hnala dopredu otca biskupa a starostu obce. Vážnosť tejto stavbe dala návšteva a prvé pracovné rokovanie s budúcim potencionálnym zodpovedným projektantom Prof. Ing. Jozefom Oláhom, CSc a autorom projektovej dokumentácie Doc. Ing. Arch. Štefanom Majtánom, CSc na katedre architektúry STU v Bratislave. Prebehlo niekoľko rokovaní a konzultácií už pozmenenej a doplnenej zostave za účasti Mons. Petra Dubovského, miestneho farára vo Veselom vystriedal farár Jozef Hužovič (ďalší „hnací motor“ tejto stavby) starostu obce Dušana Daloša a projektanta Doc. Ing. Arch. Štefana Majtána spolu so statikom Doc. Ing. Kalinajom.
Dňa 4. októbra 2001 bol vypracovaný projekt pre územné konanie stavby kostola v Rakoviciach, ktorý po výstavbe mal byť zasvätený patrónom sv. Cyrilovi a Metodovi. Hlavným investorom mal byť Rímskokatolícky farský úrad vo Veselom so správcom farnosti Mgr. Jozefom Hužovičom, za veľkej podpory rodáka z obce Mons. Petra Dubovského SJ a dobrej spolupráce Obecného úradu na čele so starostom obce Dušanom Dalošom.
Najprv sa vytypoval pozemok parc. č. 34 v k. ú. Rakovice za obecným úradom vo vlastníctve Rímsko – katolíckeho farského úradu Veselé. Ale tento pozemok nebol najvhodnejším miestom na výstavbu kostola a rokovaniach predstaviteľov cirkvi, zástupcov obce a občanov sa uvažovalo s možnosťou výstavby na inom pozemku. Starosta obce na základe odporúčania obecného zastupiteľstva prišiel predložil návrh obce a ponuku pozemku pre výstavbu kostola na parc. č. 797/1 v k. ú. Rakovice z časti vo vlastníctve obce, ktorý je situovaný v intravilánu obce za jestvujúcim pomníkom sv. Cyrila a Metoda. Po vypracovaní geometrického plánu a výškopisného zamerania a majetkovom vysporiadaní vlastníckych vzťahov do vlastníctva obce mohlo sa požiadať o umiestnenie stavby.
Po týchto uvedených prípravných prácach nastali nasledujúce či už viac, alebo menej významné dni z hľadiska výstavby kostola v Rakoviciach.
Dňa 22. februára 2002 bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré vydal Obvodný úrad v Piešťanoch pod číslom 0000/2002 - Mi.
Dňa 5. júla 2002 na sviatok sv. Cyrila a Metoda Mons. Peter Dubovský SJ posvätil miesto určené pre stavbu kostola a zároveň posvätil aj základný kameň.

ZÁKLADNÝ KAMEŇ
KOSTOLA SV. CYRILA A METODA
POSVATIL DŇA
5. JÚLA 2002
Mons. Peter Dubovský SJ, biskup

Práve oslavy sv. Cyrila a Metoda bola veľmi vhodná príležitosť na tento akt. Každoročne už niekoľko rokov sa práve v tento deň na týchto oslavách stretávajú veriaci z okolitých obcí, aby si pripomenuli výročie príchodu Cyrila a Metoda na Slovensko.
Dňa 18. júla 2002 sa k návrhom vyjadrovala liturgická komisia a sekcia pre sakrálnu architektúru a výtvarné umenie v Trnave pod vedením arcibiskupa Mons. Jána Sokola. Bolo rozhodnuté, že stavba bude a nastal výber vhodného pozemku.
Deň 31. december 2002 bol dôležitým dňom pri snahe o výstavbu kostola v Rakoviciach kedy bolo vydané stavebného povolenia č. 2002/2561-Mi, Okresným úradom v Piešťanoch – odbor životného prostredia.
Už pri projektovaní nového kostola sa popri teologicko - liturgickej a duchovnej hodnote, brala do úvahy aj funkcia novej architektonickej dominanty obce.
Slávnostné odovzdanie staveniska bolo 24. februára 2003. Plocha určená výstavbu kostola bola odhumusovaná. Vytýčil sa pôdorys a začali sa kopať základy. Chronologický postup prác (klik postup prác).

Kostol je orientovaný v smere juhovýchod – severozápad, pričom hlavný vstup do kostola je orientovaný z juhovýchodnej strany smerom od štátnej cesty Piešťany – Trnava. Pôdorysný obvod kostola je z vytvorený v tvare byzantského kríža s polygonálnym uzáverom
Presbytéria. Jeho dĺžka je 21,50 m a šírka 13,10 m. Kostol masedlovitú konštrukciu strechy pokrytou škridlou s podvalbami. Veža je vtiahnutá do stavby a je ukončená dvojramenným krížom z nehrdzavejúcej ocele. Kríž je darom rodíny Karola Kostelného st. a synov Karola ml. a Jána. Vrchol veže aj s krížom siaha do výšky 21,50 m. Vo veži so zvukovými oknami pozdĺžneho tvaru budú umiestnené tri zvony na elektrický pohon. Hlavný vstup do kostola je z predsunutých schodov a rozptýlenej terasy. Nad zádverím je murovaný chórus prístupný z hlavnej lode točitým schodiskom. Na chóre je umiestnený orgán, dar Jozefa Brezinu s manželkou Katarínou. Zo zádveria je prístupná predsieň sociálno – hygienického zariadenia a miestnosť upratovačky. Sakristia je umiestnená pri hlavnom vstupe do kostola a je priamo prístupná z hlavnej lode a zo zádveria vedľajšieho vstupu. Podlaha v ktorej je zabudované podlahové kúrenie, je kombináciou mramoru a dlažby. Priestory kostola okrem elektrického osvetlenia tlmeného, bohoslužobného a slávnostného, sú osvetlené prirodzeným svetlom cez okná pozdĺžneho tvaru ukončené v tvare polovičného osemuholníka.
Z počtu obyvateľov obce vychádzal aj kapacitný návrh kostola, 120 miest na sedenie a ďalších 150 miest na státie. Lavice do kostola vyrobené z dubového dreva zhotovil M – desing Drahovce, p. Miklo. Hrubú stavbu kostola realizovala firma MIHO a spol., s.r.o. zo Žiliny, v zastúpení konateľom Jánom Mihom. Vedením stavby bol poverený Ing. Jaroslav Kasaj. Podľa stavebného rozhodnutia bola výška nákladov na stavbu kostola určená na 7 500 000.- Sk. Na základe realizácie a zmlúv o dielo bola výška nákladov dohodnutá na 8 200 000.- Sk.
Architektúrou, technológiou stavby, sakrálnym vybavením, požiarnou ochranou a ostatným vybavením (napr. elektrické osvetlenie a ozvučenie, elektrický pohon zvonov, digitálna signalizácia číselníka piesní, vykurovanie, inžinierske siete, vstup pre imobilných občanov), patrí kostol medzi moderné a účelové stavby sakrálnej architektúry na Slovensku.

Aktualizované 18.6.2008 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store