Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2010

Vianočné stretnutie

Stretnutie pod jedličkou členov miestnej organizácie jednoty dôchodcov

Vianoce sú opäť zas,
nádherný to roka čas.
Svetlo nebies oni kryjú,
zrkadlia nám vzácnu chvíľu.
 
Týmito slovami otvorila v stredu 29. decembra o 14:00 hod. v jedálni strednej odbornej školy posedenie pod jedličkou členov Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Rakovice pani Viera Magalová.  Už po deviaty krát privítala všetkých členov a pozvaného hosťa, starostu obce v tomto vianočnom období predsedníčka organizácie pani Lenka Šintálová. Po slávnostnom privítaní a oboznámení prítomných kolegov – seniorov s programom toto stretnutie pozdravila spevácka skupina pri miestnej organizácii Jednoty dôchodcov „Rakovičanka“. Zaspievali vianočné koledy, ktoré boli doplnené milými, malými novoročnými želaniami od speváčok. Po kultúrnom programe predsedníčka odovzdala slovo starostovi obce, ktorý sa prítomným prihovoril krátkym poďakovaním za činnosť a novoročným pozdravom. Ďalším bodom bolo gratulácia jubilujúcim členom v roku 2010 a odovzdanie pamätných darčekov jubilantom. Najvzácnejším jubilantom bol pán Štefan Štiavnický, ktorý sa v decembri dožil krásnych 90 rokov života. Ďalšími jubilantmi boli 70 ročná pani Emília Foltánová, pani Jarmila Končeková, pán Jozef Kováč, pán Jozef Magala, pán Jozef Šintál a pani Marta Talajková, 60 roční jubilanti boli pani Helena Kollárová, pani Mária Luhová a pán Štefánia Murgašová.
„Komu česť, tomu česť, pastierovi trúba:“ týmito slovami uviedla predsedníčka poďakovanie dirigentke a hudobnej vedúcej pani Milke Zábrodskej za jej záslužnú prácu vo vedení speváckeho krúžku. Lebo iba jej môžu speváčky vďačiť za to, čo dosiahli a ako sa vyspievali. Vďaka jej prísnej a pevnej ruke obdržali množstvo pochváľ a úspechov po každom verejnom vystúpení. Pre rekapituláciu našej práce iba stručne:
  • v roku 2009 13 verejných vystúpení
  • v roku 2010 19 verejných vystúpení, z toho od septembra do decembra 10 verjných vystúpení.
Veľké a srdečné ďakujem vyslovila v mene speváčok a harmonikára pána Jozefa Šintála a tiež v mene všetkých našich členov – seniorov a starostu obce.
Speváčky sa držia hesla „Začať je ľahko, vydržať je umenie.
Posedenie pokračovalo voľnou zábavou, spievaním ľudových piesní podľa želania členov a občerstvením vo forme vianočných koláčikov, pagáčikov a vareného vína. Posedenie bolo ukončené najkrajšou vianočnou piesňou Tichá noc, ktorú si prítomní spoločne zaspievali.
-lenka šintálová-
Zverejnené 4.1.2011 -DD-
Aktualizované 8.1.2011 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store