Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Základná škola s materskou školou

Od postavenia novej budovy a zriadenia plne organizovanej základnej školy v roku 1961, ktorej predchádzalo vyučovanie v cirkevnej škole otvorenej v roku 1908 ako aj postavenie a otvorenia materskej školy v roku 1972 pôsobili uvedené školské zariadenia v obci Rakovice samostatne. Školské zariadenia pôsobili pod vedením svojich riaditeliek a v poslednom období tieto funkcie zastávali na základnej škole Mgr. Beáta Kapičáková a v materskej škole Jarmila Turanová. Ich práca a výsledky boli na výbornej úrovni o čom svedčili počty žiakov v jednotlivých školských zariadeniach. Po prechode kompetencii zo štátnej správy na samosprávu či už v rámci prenesených, alebo originálnych kompetencií  obecné zastupiteľstvo v rámci úsporných opatrení svojim uznesením č. 26/2004, zo dňa 26. 03. 2004 a uznesením č. 28/2005, zo dňa 29. 04. 2005 rozhodli o zlúčení škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec.Vytvoril sa jeden samostatný právny subjekt s názvom Základná škola s materskou školou Rakovice. Z uvedeného dôvodu musel starosta obce ako štatutár zriaďovateľa právneho subjektu vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa školy.

Na základe výberového konania starosta obce do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou Rakovice vymenoval Mgr. Beátu Kapičákovú ako víťazku výberového konania od 01. októbra 2005.

Na základe výberového konania starosta obce do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou Rakovice vymenoval  Mgr. Pavla Krátkeho ako víťaza výberového konania od 01. apríla 2012.

Základná škola s materskou školou v Rakoviciach má nasledovné organizačné zložky:

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store