Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Základná škola s materskou školou    

Od postavenia novej budovy a zriadenia plne organizovanej základnej školy v roku 1961, ktorej predchádzalo vyučovanie v cirkevnej škole otvorenej v roku 1908 ako aj postavenie a otvorenia materskej školy v roku 1972 pôsobili uvedené školské zariadenia v obci Rakovice samostatne. Školské zariadenia pôsobili pod vedením svojich riaditeliek a v poslednom období tieto funkcie zastávali na základnej škole Mgr. Beáta Kapičáková a v materskej škole Jarmila Turanová. Ich práca a výsledky boli na výbornej úrovni o čom svedčili počty žiakov v jednotlivých školských zariadeniach. Po prechode kompetencii zo štátnej správy na samosprávu či už v rámci prenesených, alebo originálnych kompetencií  obecné zastupiteľstvo v rámci úsporných opatrení svojim uznesením č. 26/2004, zo dňa 26. 03. 2004 a uznesením č. 28/2005, zo dňa 29. 04. 2005 rozhodli o zlúčení škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec.Vytvoril sa jeden samostatný právny subjekt s názvom Základná škola s materskou školou Rakovice. Z uvedeného dôvodu musel starosta obce ako štatutár zriaďovateľa právneho subjektu vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa školy.

Na základe výberového konania starosta obce do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou Rakovice vymenoval Mgr. Beátu Kapičákovú ako víťazku výberového konania od 01. októbra 2005.

Na základe výberového konania starosta obce do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou Rakovice vymenoval  Mgr. Pavla Krátkeho ako víťaza výberového konania od 01. apríla 2012.

   Základná škola s materskou školou v Rakoviciach má nasledovné organizačné zložky: