Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Odpady

Pri zodpovednom zabezpečovaní princípov odpadového hospodárstva v obci Rakovice najmä na pamäti:
 •   snažme sa minimalizovať tvorbu odpadu, respektíve ho vôbec netvorme;
 •   zálohované obaly nepatria do koša, vráťme ich do predajne;
 •   trieďme odpad, oplatí sa to, chránime spolu prostredie v ktorom žijeme;
 •   dodržiavajme farebnú abecedu triedenia.

kalendár vývozu odpadov I. polrok 2024 

Oznam

V našej obci je ďalším hlavným cieľom separovať biologicky rozložiteľné kuchynské odpady odkloniť. Je potrebné, aby sa každý občan dôsledne zameral na separovanie týchto kuchynských odpadov. V obci sú v súčasnosti rozmiestnené 120 l zelené nádoby pre tento druh odpadov na týchto miestach:

 • pre občanov:

1)   Bytovka č. 209 a č. 210

2)   Zberné hniezdo pred RD č. 104

3)   Zberné hniezdo pri RD č. 132

4)   Zberné hniezdo pri Kamenárstvo P&M

 • pre kuchyňu MŠ:

 2)  Materská škola č. 100

Starosta obce žiada občanov, aby tento odpad dávali výlučne do týchto zelenýcKuchynský odpadh nádob, ktoré budú každý týždeň vyvážané. Prosím Vás nedávajte tento odpad do nádob na komunálny odpad ale ani do domácich kompostérov. Postupne ako si túto separáciu osvojíme budeme pridávať ďalšie nádoby do obce. Bude záležať na naplnenosti nádob, pretože chceme platiť iba za vývoz plných nádob.

Do zelených nádob patrí:

 •   tuhé a tekuté zvyšky potravín
 •   staré zaváraniny, omáčky, potraviny po záruke
 •   odpad z čistenia potravín, pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia,
 •   pečivo, káva, čaj
 •   kosti

Do zelenej nádoby nepatrí:

 •   akékoľvek papierové a umelé obaly
 •   zelený odpad zo záhrad
 •   trus domácich zvierat
 •   obsah vysávača
 •   lepenka, cigarety

Vážení občania svojou disciplínou pri separácii všetkých druhov odpadov prispejeme k zlepšeniu životného prostredia a v konečnom dôsledku aj šetreniu finančných prostriedkov.

Odpadové hospodárstvo

Obec Rakovice od októbra 2017 eviduje množstvá odpadov vyvážaných z obce prostredníctvom elektronického systému evidencie odpadov. Pre bližšie objasnenie uvádzame vysvetlenie metodiky evidencie a metodiku výpočtu miery triedenia.

 

Úroveň vytriedenia odpadov Elektronická evidencia Výpočet miery triedenia
za rok 2019: 47,82 %

odpadov rok 2019 - domácnosti

 

za rok 2018: 31,91 %

odpadov rok 2018 - domácnosti odpadov za rok 2018

 

 

 

 

 

metodika evidencie odpadu elektronickým systémom ELVIS

 

 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store