Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Nebezpečný odpad

Zber nebezpečného odpadu

Obec Rakovice v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., zabezpečuje zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín pristavením mobilného Ekoskladu.
Predpokladaný termín zberu nebezpečného odpadu je 2 krát do roka na jar a na jeseň.
Nebezpečný odpad sa bude nosiť na Zberné miesto vedľa bytovky s.č. 210.
Zbiera sa:
 • nepoškodené žiarivky, neónové trubice;
 • nerozobraté chladničky a mrazničky;
 • motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod.;
 • farby, lepidlá a živice;
 • nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.;
 • nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne a pod.;
 • všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky;
 • z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad

Povinnosti obce

Podľa zákona o odpadoch má obec povinnosť minimálne 2 - krát ročne zabezpečiť zber nebezpečných odpadov. Obec Rakovice túto povinnosť zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a.s., a spoločnosti BOMAT s.r.o. Veľké Orvište

Povinnosť každého občana
 •   predchádzať vzniku odpadov
 •   nedávať nebezpečné odpady do nádoby na zmesový komunálny odpad
 •   zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci
 •   do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikli škodlivé  látky
Organizácia zberu

Pristavenie tzv. mobilného Eko - skladu, špeciálneho kontajnerového vozidla, ,v ktorom sú nebezpečné odpady uložené tak, aby z nich neunikli nebezpečné látky do okolia. Na triediacej linke sa odpady triedia podľa druhu a expedujú autorizovaným firmám, ktoré ich bezpečne rozoberú a jednotlivé časti (zložky) zhodnocujú (t.j. použijú na výrobu ďalších výrobkov), a ak to nie je možné, tak sa zneškodňujú, likvidujú spaľovaním, alebo ukladaním na skládky pre nebezpečné odpady.

Druhy nebezpečných odpadov
 •   15 01 10 N - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami, zbierajú sa plastové a plechové obaly (fľaše, plechovice, sudy) z olejov, farieb, kyselín. nádoby, nádoby sa zberajú po kusoch a vkladajú sa do určenej nádoby;
 •   15 01 11 N - kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál, vrátane prázdnych tlakových nádob;
 •   20 01 21 N - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť. Zbierajú sa poškodené žiarivky, neónové trubice, a pod.;
 •   20 01 23 N - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky,  zbierajú sa aj  nerozobraté chladničky a mrazničky;
 •   20 01 25 O - jedlé oleje a tuky, zbierajú sa potravinárske oleje používané v kuchyniach, oleje je potrebné priniesť v plastových, alebo kovových nádobách;
 •   20 01 26 N - oleje a tuky, iné ako uvedené v 20 01 25, zbierajú sa všetky oleje motorové, prevodové, oleje mazivá a pod., oleje je potrebné priniesť v plastových, alebo kovových nádobách;
 •   20 01 27 N - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, farby, lepidlá a živice je potrebné priniesť v plastových - kovových  obaloch;
 •   20 01 28 O - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, iné ako je uvedené v 20 01 27, farby, lepidlá a živice je potrebné priniesť v plastových - kovových obaloch;
 •   20 01 33 N - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01,  16 06 02, alebo 16 06 03  a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod., batérie je potrebné priniesť nepoškodené;
 •   20 01 35 N - vyradené  elektrické  a  elektronické  zariadenia,  iné   ako   uvedené v 20 01 21  a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti;
 •   všetky elektrické zariadenia používané v domácnosti, televízory (nepoškodené), mikrovlnky, počítače, monitory a pod., prístroje je potrebné priniesť nepoškodené.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store