Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Separovaný odpad

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
  •   snažme sa odpad netvoriť vôbec;
  •   zálohované obaly nepatria do koša, vráťme ich do predajne;
  •   trieďme odpad, oplatí sa to;
  •   za vytriedený odpad občan neplatí;
  •   zber hradia výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK;
  •   dodržiavajme farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba;
  •   riaďme sa pravidlami triedenia našej obce.
​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

Na základe novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch dochádza v našej obci k zmene v separovaní komunálneho odpadu. Zmena sa týka plastov, kovov a tetrapakov, ktoré sa budú od 1.4.2023 zberať spoločne do žltej 240 l nádoby opatrenej čipom, pri bytových domoch do 1100 l kontajnerov žltej, oranžovej alebo červenej farby opatrenej nálepkou trojzberu.

 Odpad termín vývozu prečo triediť a recyklovať
Papier papier 1. polrok 2024 papier  

Trojzber: 
plasty, kovy, tetrapaky

plasty,kovy,tetrapaky - 1. polrok 2024  plasty PET fľaše nie sú odpadom
Sklo sklo - 1. polrok 2024  sklo  
Kovy      

Tetrapaky

     
       
Neprevážajme vzduch:
Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšime ich objem:
Triedenie je hračka:
článok
Textil:

-  zber použitého šatstva a textílií;
-  dňa 22.1.2014 bol na stanovište oproti domu s.č. 104 umiestnený kontajner na zber použitého šatstva, textílií a obuvi;
-  v mesiac august 2014 bol na stanovišti v spojovacej uličke oproti domu s.č. 196 vedľa kontajnera na sklo umiestnený ďalší kontajner na textil;
-  frekvencia vyprázdňovania zbernej nádoby - kontajnera je dohodnutá na minimálne jeden raz za dva týždne, prípadne na základe požiadavky;
-  žiadame občanov, aby do tohto kontajnera vhadzovali len odpad, na ktorý je tento kontajner určený;

Kovy - samostatný zber končí 31.3.2023
-  kontajner na kovy je umiestnený na stanovišti oproti domu s.č. 104, pri dome s.č. 131  v spojovacej uličke, pred obecným úradom s.č. 42, pri bytovke s.č. 209;
-  kontajner je červenej farby.
Tetrapaky - samostatný zber končí 31.3.2023

-  kontajner na tetrapaky je umiestnený na stanovišti oproti domu s.č. 104, pri dome s.č. 131 v spojovacej uličke, pred obecným úradom s.č. 42, pri bytovke s.č. 209;
-  kontajner je oranžovej farby.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store