Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

Správne poplatky

Správne poplatky

1                                                V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov vyberá najmä tieto správne poplatky 
                (výber z položiek sadzobníka správnych poplatkov)

 
 
Položka 2
b)  osvedčenie odpisu (fotokópie)...................................................................................................................2,00 eur
Položka 3
1. Osvedčenie
a)  podpisu na listine, alebo na jej rovnopise, za každý podpis...............................2,00 eur
Položka 6
a)  vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa
inej položky  sadzobníka..................................................................................................................4,50 eur
Položka 8
vydanie potvrdenia, alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, alebo
vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho osobe...........................5,00 eur
Položka 9
miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitých predpisov, alebo
sa koná z podnetu účastníka...................................................................................................................16,50 eur
Položka 38
vydanie rybárského lístka
1.  týždenný..................................................................................................................1,50 eur
2.  mesačný..................................................................................................................3,00 eur
3. ročný.........................................................................................................................7,00 eur
4. trojročný.................................................................................................................17,00 eur
 
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, alebo rozhodnutia o využití
územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
a)  pre fyzické osoby..........................................................................................................................40,00 eur
b)  pre právnické osoby........................................................................................................................100,00 eur
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nádstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a)  na stavby na bývanie1. na stavbu rodinného domu..........................................................................................................................50,00 eur
2. na stavbu bytových domov......................................................................................................................200,00 eur
b)  na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.........................................................................................................................25,00 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.........................................................................................................................50,00 eur
c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu....................................................................................................................35,00 eur
2. bytových domov......................................................................................................................100,00 eur
d)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami....................................................................................................................30,00 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť..............................................................................................................................30,00 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,     jazierka.......................................................................................................................30,00 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská...............................................................................................................30,00 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady..........................................................................................................................30,00 eur
e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami....................................................................................................................50,00 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.............................................................................................................................50,00 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,     jazierka.......................................................................................................................50,00 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská..............................................................................................................50,00 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady.........................50,00 eur
f)  na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmien d) a e)............................................................................................................................20,00 eur
g)  na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................100,00 eur
nad 50 000,00 eur do 100 000,00 eur vrátane .................................................................................................................................200,00 eur
nad 100 000,00 eur do 500 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................400,00 eur
nad 500 000,00 eur do 1 000 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................600,00 eur
nad 1 000 000,00 eur do 10 000 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................800,00 eur
nad 10 000 000,00 eur .........................................................................................1 000,00 eur
h)  na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby....................................................................................................................50,00 eur
Položka 60 a
a)  žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu.......................................................................................................................100,00 eur
2. fyzickú ..osobu.......................................................................................................................30,00 eur
b)  ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu.........................................................................................................................50,00 eur
2. fyzickú osobu.........................................................................................................................20,00 eur
c) ohlásenie drobnej stavby, staveb ných úpráv a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu.........................................................................................................................30,00 eur
2. fyzickú osobu.........................................................................................................................10,00 eur
d)  ohlásenie stzavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia.......................................................................80,00 eur
e)  žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby........................................................................................................................10,00 eur
f)  žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe...................30,00 eur
g)  žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby........................................................................................................................10,00 eur
Položka 61
Žiadosť  o dodatočné povolenie stavby,
ktorá bola postavená po 1.10.1976 bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby...trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 62
a)  Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60...............................................................................................................................30,00 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnická osoba.........................................................................................................................50,00 eur
fyzická osoba.........................................................................................................................20,00 eur
3. informačného, reklamného, alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do 15 m2 vrátane.......................................................................................................................60,00 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane.....................................................................................................................200,00 eur
nad 40 m2................................................................................................................430,00 eur
4. terénných úprav pre
právnickú osobu.......................................................................................................................100,00 eur
fyzickú osobu........................................................................................................................20,00 eur
b)  návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti..........................................................................................................100,00 eur
c)  žiadosť o zrušenie vyvlastňovaciehio rozhodnutia...........................................20,00 eur
Položka 62 a
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a)  na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom............................................................................................................................35,00 eur
2. bytový dom..........................................................................................................................120,00 eur
b)  na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.........................................................................................................................25,00 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.........................................................................................................................50,00 eur
c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu....................................................................................................................25,00 eur
2. bytových domov........................................................................................................................50,00 eur
d)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami....................................................................................................................20,00 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.............................................................................................................................20,00 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,     jazierka.......................................................................................................................20,00 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská..............................................................................................................20,00 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady.........................................................................................................................20,00 eur
e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami....................................................................................................................30,00 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.............................................................................................................................30,00 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,     jazierka.......................................................................................................................30,00 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská..............................................................................................................30,00 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady.........................30,00 eur
f)  na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmien d) a e)............................................................................................................................20,00 eur
g)  na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000,00 eur vrátane.......................................................................................................................60,00 eur
nad 50 000,00 eur do 100 000,00 eur vrátane ..................................................................................................................................120,00 eur
nad 100 000,00 eur do 500 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................250,00 eur
nad 500 000,00 eur do 1 000 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................400,00 eur
nad 1 000 000,00 eur do 10 000 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................530,00 eur
nad 10 000 000,00 eur ..................................................................................................................................660,00 eur
Položka 82
povolenie na zvláštve užívanie
a) dialnic a rýchlostných ciest..........................................................................................................................200,00 eur
b)  ciest....................................................................................................................120,00 eur
c)  miestných komunikácií
1.  do 5m dĺžky...........................................................................................................................16,50 eur
2.  od 5m do 15m.......................................................................................................................33,00 eur
3. od 15m do 100m.....................................................................................................................99,50 eur
4. nad 100m.............................................................................................................199,00 eur
Položka 85
c)  povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti............................................................................................................30,00 eur
Položka 140
a)  udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier
3.  výherné prístroje, za každý výherný prístroj..................................................1 500,00 eur
Položka 142
a)  vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evedencie...................................................................................................6,50 eur
b)  za zmenu priezviska, alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka..........................................................................................................................1,50 eur
Položka 160
Podanie žiadosťi o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zákonov)
1. fyzická osoba.........................................................................................................................10,00 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet súvisí s podanou žiadosťou    ................................................................................................................................ 100,00 eur

 

Úrad

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mapové portály

Mapový portálInterakívna mapa

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

ZMO

logo ZMO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom