Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Správne poplatky

1
V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch znení neskorších predpisov vyberá najmä tieto správne poplatky 
(výber z položiek sadzobníka správnych poplatkov)


 
 
Položka 2
b)  osvedčenie odpisu (fotokópie)...................................................................................................................2,00 eur
Položka 3
1. Osvedčenie
a)  podpisu na listine, alebo na jej rovnopise, za každý podpis...............................2,00 eur
Položka 6
a)  vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa
inej položky  sadzobníka..................................................................................................................4,50 eur
Položka 8
vydanie potvrdenia, alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, alebo
vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho osobe...........................5,00 eur
Položka 9
miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitých predpisov, alebo
sa koná z podnetu účastníka...................................................................................................................16,50 eur
Položka 38
vydanie rybárského lístka
1.  týždenný..................................................................................................................1,50 eur
2.  mesačný..................................................................................................................3,00 eur
3. ročný.........................................................................................................................7,00 eur
4. trojročný.................................................................................................................17,00 eur
 
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, alebo rozhodnutia o využití
územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
a)  pre fyzické osoby..........................................................................................................................40,00 eur
b)  pre právnické osoby........................................................................................................................100,00 eur
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nádstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a)  na stavby na bývanie1. na stavbu rodinného domu..........................................................................................................................50,00 eur
2. na stavbu bytových domov......................................................................................................................200,00 eur
b)  na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.........................................................................................................................25,00 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.........................................................................................................................50,00 eur
c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu....................................................................................................................35,00 eur
2. bytových domov......................................................................................................................100,00 eur
d)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami....................................................................................................................30,00 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť..............................................................................................................................30,00 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,     jazierka.......................................................................................................................30,00 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská...............................................................................................................30,00 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady..........................................................................................................................30,00 eur
e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami....................................................................................................................50,00 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.............................................................................................................................50,00 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,     jazierka.......................................................................................................................50,00 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská..............................................................................................................50,00 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady.........................50,00 eur
f)  na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmien d) a e)............................................................................................................................20,00 eur
g)  na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................100,00 eur
nad 50 000,00 eur do 100 000,00 eur vrátane .................................................................................................................................200,00 eur
nad 100 000,00 eur do 500 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................400,00 eur
nad 500 000,00 eur do 1 000 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................600,00 eur
nad 1 000 000,00 eur do 10 000 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................800,00 eur
nad 10 000 000,00 eur .........................................................................................1 000,00 eur
h)  na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby....................................................................................................................50,00 eur
Položka 60 a
a)  žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu.......................................................................................................................100,00 eur
2. fyzickú ..osobu.......................................................................................................................30,00 eur
b)  ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu.........................................................................................................................50,00 eur
2. fyzickú osobu.........................................................................................................................20,00 eur
c) ohlásenie drobnej stavby, staveb ných úpráv a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu.........................................................................................................................30,00 eur
2. fyzickú osobu.........................................................................................................................10,00 eur
d)  ohlásenie stzavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia.......................................................................80,00 eur
e)  žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby........................................................................................................................10,00 eur
f)  žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe...................30,00 eur
g)  žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby........................................................................................................................10,00 eur
Položka 61
Žiadosť  o dodatočné povolenie stavby,
ktorá bola postavená po 1.10.1976 bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby...trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 62
a)  Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60...............................................................................................................................30,00 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnická osoba.........................................................................................................................50,00 eur
fyzická osoba.........................................................................................................................20,00 eur
3. informačného, reklamného, alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do 15 m2 vrátane.......................................................................................................................60,00 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane.....................................................................................................................200,00 eur
nad 40 m2................................................................................................................430,00 eur
4. terénných úprav pre
právnickú osobu.......................................................................................................................100,00 eur
fyzickú osobu........................................................................................................................20,00 eur
b)  návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti..........................................................................................................100,00 eur
c)  žiadosť o zrušenie vyvlastňovaciehio rozhodnutia...........................................20,00 eur
Položka 62 a
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a)  na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom............................................................................................................................35,00 eur
2. bytový dom..........................................................................................................................120,00 eur
b)  na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.........................................................................................................................25,00 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.........................................................................................................................50,00 eur
c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu....................................................................................................................25,00 eur
2. bytových domov........................................................................................................................50,00 eur
d)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami....................................................................................................................20,00 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.............................................................................................................................20,00 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,     jazierka.......................................................................................................................20,00 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská..............................................................................................................20,00 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady.........................................................................................................................20,00 eur
e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami....................................................................................................................30,00 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť.............................................................................................................................30,00 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,     jazierka.......................................................................................................................30,00 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská..............................................................................................................30,00 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady.........................30,00 eur
f)  na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmien d) a e)............................................................................................................................20,00 eur
g)  na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000,00 eur vrátane.......................................................................................................................60,00 eur
nad 50 000,00 eur do 100 000,00 eur vrátane ..................................................................................................................................120,00 eur
nad 100 000,00 eur do 500 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................250,00 eur
nad 500 000,00 eur do 1 000 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................400,00 eur
nad 1 000 000,00 eur do 10 000 000,00 eur vrátane.....................................................................................................................530,00 eur
nad 10 000 000,00 eur ..................................................................................................................................660,00 eur
Položka 82
povolenie na zvláštve užívanie
a) dialnic a rýchlostných ciest..........................................................................................................................200,00 eur
b)  ciest....................................................................................................................120,00 eur
c)  miestných komunikácií
1.  do 5m dĺžky...........................................................................................................................16,50 eur
2.  od 5m do 15m.......................................................................................................................33,00 eur
3. od 15m do 100m.....................................................................................................................99,50 eur
4. nad 100m.............................................................................................................199,00 eur
Položka 85
c)  povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti............................................................................................................30,00 eur
Položka 140
a)  udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier
3.  výherné prístroje, za každý výherný prístroj..................................................1 500,00 eur
Položka 142
a)  vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evedencie...................................................................................................6,50 eur
b)  za zmenu priezviska, alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka..........................................................................................................................1,50 eur
Položka 160
Podanie žiadosťi o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zákonov)
1. fyzická osoba.........................................................................................................................10,00 eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet súvisí s podanou žiadosťou    ................................................................................................................................ 100,00 eur

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store