Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

VZN

Platné VZN

VZN č. 1/2023 o dani z nehnuteľností

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2024
vzn_1_2023_daň_z_nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,5 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 3. 1. 2024

VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2022
vzn_2_2021_o_nakladaní_s_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 356,45 kB
Stiahnuté: 240×
Vložené: 3. 1. 2022

VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2018
vzn_3_2017_ zápis_detí_do_ZŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,8 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.09.2013
vzn_4_2013_o_niektorých_podmienkach_držania_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,24 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 5 o verejnej kanalizácií, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2012
vzn_5_o_verejnej_kanalizácií_odpadových_vodách.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,72 kB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 6/2023,ktorým sa zrušuju VZN č. 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2024
vzn_6_2023, ktorým sa ruší VZN_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,03 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 3. 1. 2024

VZN č. 7 o úhradách za sociálne služby na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 20.09.2009
vzn_7_o_úhradách_za_sociálne_služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,81 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 8/2022/1 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2023
vzn_8_1_2022_poplatky_škola_a_školské_zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,52 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 18. 1. 2023

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 8/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk.zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice

dodatok č. 1/2021 k VZN č. 8/2020 nadobudol účinnosť dňa 30.12.2021
dodatok_1_k_vzn_8_2020_poplatky_škola_a_školské_zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,41 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 3. 1. 2022

VZN č. 9 o čistote na území obce Rakovice

VZN č. 9 o čistote na území obce Rakovice
vzn_9_o_čistote_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,78 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 10/2015 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakovice, ktorej zriaďovateľom je Obec Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 02.09.2015
vzn_10_2015_školský_obvod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,82 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 12, ktorým sa upravujú podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri tejto ochrane v obci Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2007
vzn_12_ochrana_utajovaných_skutočností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,12 kB
Stiahnuté: 118×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 13/2022 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, EÚ, prezidenta SR, TSK, samosprávy obce

VZN nadobudlo účinnosť dňom 26.08.2022
vzn_13_2022_miesta_na_plagáty_volebná_kampaň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,8 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 8. 9. 2022

VZN č. 14/2021 o podmienkach nájmu obecných bytov v Rakoviciach

VZN nadobúda účinnosť dňom 20.11.2021
vzn_14_2021_o_podmienkach_a_kritériách_prideľovania_a_správy_nájomných_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,8 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 5. 11. 2021

VZN č. 17 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 18.03.2007
vzn_17_chov zvierat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,44 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 18/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňa 02.09.2021
vzn_18_2021_predaj_a_prevádzka_služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,58 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 5. 11. 2021

VZN č. 19/2023 o dani za psa

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2024
vzn_19_2023_daň_za_psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,98 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 3. 1. 2024

VZN č. 20/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2013
vzn_20_2012_daň_za_užívanie_verejného_priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,04 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 21/2014 o dani za ubytovanie na území obce Rakovice

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2015
vzn_21_2014_daň_ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,3 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 14. 5. 2021

VZN č. 22/2012 o dani za jadrové zariadenie

VZN nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2013
vzn_22_2012_daň_za_jadrové_zariadenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,18 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 14. 5. 2021
Zobrazené 1-20 z 31

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store