Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Obecná kanalizácia

Po dobudovaní spoločnej čistiarne odpadových vôd (ČOV) vo Veselom a tlakového zberača, ktorý spojil jednotlivé obce Borovce, Rakovice a Dubovany od bodov napojenia obecných kanalizácií do Veselého na ČOV, pred poslancami OZ v Rakoviciach stála posledná etapa tejto stavby a to bolo vybudovanie obecnej kanalizácie. Obec v tom čase, v roku 2005 bola zaradená do  pripravovaného kohézneho  fondu Trnavskej vodárenskej spoločnosťi (Tavos). "Nevideli sme perspektívu touto formou získať finančné prostriedky v  blízkej budúcnosti, hľadali sme iné formy. Využili sme skutočnosť, že žiadateľom o dotáciu na kanalizáciu môže byť aj obec, ak ide o havarijný stav, alebo kalamitu. Túto podmienku sme splnili v roku 2004, keď boli odstavené dve studne rakovického vodného zdroja, lebo voda bola hygienicky nevyhovujúca," vysvetľuje D. Daloš. Súčasťou žiadosti na ministerstvo životného prostredia, ktorú spracovala firma Euroconsulting Bratislava, muselo byť rozhodnutie a povrdenie obce, že vystupuje z kohézneho fondu a pri neúspešnosti vlastného projektu už  doň nebude zaradená. Havarijný stav musel potvrdiť Úrad verejného zdravotníctva v Trnave.

 
V máji 2006, prišla radostná správa, že obci Rakovice bola priznaná dotácia vo výške 39 mil. sk. Ostatné prostriedky, vo výške 2 000 000.- sk, musí obec zabezpečiť z vlastných zdrojov. Radosť bola predčasná, lebo s rozhodnutím, neprišiel návrh zmluvy. Po niekoľkých rokovaniach s pracovníkmi MŽP SR, v januári 2007 výzva na podpísanie zmluvy prišla.  Následne bola vvhlásená verejná súťaž, ktorej víťazom a hlavným dodávateľom stavby sa stala firma Hydro, s.r.o., Topoľčany.   V júli prebehli práce na vytýčení všetkých inžinierskych sietí pred započatím výkopových prác pre vybudovanie kanalizácie v obci Rakovice. Prvé výkopové práce sa začali 9. júla. Celková výška rozpočtu stavby je 41 172 395,74 Sk. Obec získala finančné prostriedky vo výške 39 113 775,74 Sk, z toho 20 586 197,76 Sk z ERDF a 18 527 577,98 Sk zo štátneho rozpočtu. Vlastné zdroje obce predstavujú čiastku 2 058 620,-- Sk. Harmonogram výstavby prác je rozpracovaný od júla 2007 do augusta 2008.
Keďže množstvo uskutočniteľných prác, dohodnutých so starostom obce pre tento rok, je dosť náročné, preto sa rok  zrealizovali výkopové práce, uložilo potrubie a vykonaná zásypy na časti kanalizácie nasledovne:
 
  • stoka A      913,4 m
  • stoka A1    237,9 m
  • stoka A2    348,0 m
  • stoka A4    135,0 m
  • stoka A5    151,5 m
  • stoka C      194,6 m
  • stoka C1      91,1 m
  • výtlak ČS3 111,8 m  

 

Na všetkých úsekoch, boli práce ukončené tlakovými a vodotesnými skúškami do konca tohto minulého roka. Teraz prebiehajú Na jar by sa mali previesť konečné úpravy. Do mája roku 2008 by sa mala uskutočniť kolaudácia a necelé tri mesiace by ostali na administratívne práce a odovzdanie všetkých hodnotiacich a vyúčtovacích dokladov. Technicky je kanalizácia v celkovej dĺžke 3 145,5 m navrhnutá ako stavebný objekt gravitačnej splaškovej stoky (o dĺžke 2 753 m) a stavebný objekt tlakovej kanalizačnej sústavy (o dĺžke 401,5 m) a rieši výtlačné potrubie z jednotlivých čerpacích staníc do pokračujúceho kanalizačného potrubia. Kanalizácia sa bude skladať s hlavného kanalizačného potrubia, do ktorého sa budú postupne napájať odbočky k jednotlivým prípojkám, ukončeným bodmi napojenia na hranici pozemkov.
Po realizácii výstavby bude mať stavba priaznivý vplyv na životné prostredie. Prejaví sa to tým, že hygienicky zavádzané vody zo žúmp sa nebudú rozvážať do okolia obce a taktiež sa zabráni ich presakovaniu do podložia. Vybudovanie kanalizácie v obci je veľmi dôležité, pretože časť katastra leží v druhom ochrannom pásme spodných vôd s vybudovanou čerpacou stanicou pitnej vody, ktorá tlačí do potrubia V. Orvište – Trstín.
Aktualizované 6.9.2010 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store