Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice

Rakovice

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia našej obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem v našej obci, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity športovcov ako aj našich občanov a duchovný život v obci Rakovice.

Rekonštrukcia ZŠ

Rekonštrukcia ZŠ

Výzva na predkladanie ponúk

Zadanie podprahovej zákazky (práce)
Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky:„Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Rakovice“

Verejný obstarávateľ:
Obec Rakovice
Obecný úrad Rakovice
Pošta Veselé 42
922 08 Rakovice
IČO: 00312916
DIČ: 2020530985
Tel.: 033/ 779 61 13
Fax: 033/ 771 96 91
Email: rakovice@stonline.sk

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Rakovice“
Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky:
Miesto uskutočnenia prác: Základná škola s materskou školou, 922 08 Rakovice 15
Termín uskutočnenia prác: 16 mesiacov od podpisu zmluvy
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v obstarávateľskej organizácii:
 
Mária Šuleková - zmluvná osoba spôsobilá na verejné obstarávanie
Tel. č.: 0903 - 711 533, 02/ 4437 1352, 02/ 4437 1357
Fax: 02/ 4437 1359
Email: mariasulekova@agenturavo.sk
 
Druh zákazky:
Zadanie podprahovej zákazky na práce.
Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Rakovice“
Opis predmetu zákazky:
SO-01-A1 Zateplenie a rekonštrukcia budovy školy a telocvične
SO-02-A3 prístavba k budove materskej školy
V rámci aktivity SO-01-A1 budú obvodové múry budovy základnej školy s telocvičňou zateplené fasádnym polystyrénom hrúbky 50mm s príslušnou povrchovou úpravou. Na zateplenie steny telocvične s plechovým povrchom bude použité odsadené zateplenie. Na telocvični bude okrem toho urobená výmena pôvodných drevených okien a dverí za nové plastové s izolačným dvojsklom a rekonštrukcia strechy spojená so zateplením a novou hydroizoláciou.
V rámci aktivity SO-02-A3 bude k existujúcej budove MŠ pristavaná nová budova, ktorá bude slúžiť ako spálňa a miestnosť na hranie pre deti v MŠ. Prístavba bude zrealizovaná z pórovitých tehál s vonkajším zateplením. Strop bude keramický.
Celkový objem finančných prostriedkov:
=10.900.000,- Sk bez DPH (361.813,72 €, konverzný kurz 1€=30,1260)
Finančný zdroj:
Zázkazka bude hradená z vlastných zdrojov a zo štrukturálnych fondov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 45.21.42.10-5
Súťažné podklady možno získať na adrese:
 
Mária Šuleková - Agentúra VO
Púchovská 12, 831 06 Bratislava
Tel. č.: 0903 - 711 533, 02/ 4437 1352, 02/ 4437 1357
v termíne: do 30.12.2008 do 15,00 hod
Úhrada za súťažné podklady: nie
 
Obchodné podmienky:
 • Záujemca predloží návrh Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou prílohou bude rozpočet stavebných prác v papierovej podobe a aj na nosiči CD, doklad o oprávnení podnikať a časový harmonogram stavebných prác.
 • Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
 • Verejný obstarávateľ bude podpisovať zmluvu s úspešným uchádzačom po overení verejného obstarávania riadiacim orgánom. V prípade, že overenie verejného obstarávania nebude s kladným výsledkom, zmluva s úspešným uchádzačom nebude uzatvorená a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadanie podprahovej zákazky zrušiť.
 • Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená Zmluva o dielo musí stavebné dielo poistiť proti nepredvídateľnému a náhodnému poškodeniu.
 • V prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým sa uzatvorí zmluva na uskutočnenie tohto predmetu zákazky, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí v zmysle § 23 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zmluvu s uchádzačom, ktorý pri tomto postupe zadávania zákazky skončil pri vyhodnotení ponúk druhý.
Verejný obstarávateľ určuje minimálny zoznam zmluvných podmienok:
 • Určenie zmluvných strán
 • Predmet plnenia zmluvy
 • Právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzaviera
 • Čas a miesto plnenia (harmonogram plnenia zmluvy)
 • Cena
 • Platobné podmienky
 • Podmienky uskutočnenia prác
 • Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy
 • Zmluvné pokuty
 • Náhrada škody
 • Riešenie sporov
Do základných zmluvných podmienok je záujemca povinný zahrnúť tieto zmluvné podmienky:
 • Predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy je 16 mesiacov od podpisu zmluvy. Termín 16 mesiacov je v závislosti na dĺžke trvania procesu verejného obstarávania a overenia verejného obstarávania Riadiacim orgánom. Presný termín bude uvedený v zmluve.
 • Záujemca bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.
 • Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby, nebude záujemca fakturovať vôbec.
 • Sankčné podmienky - úroky z omeškania môžu byť zahrnuté do zmluvy len v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a maximálne vo výške, ktorú Obchodný zákonník určuje. Inak môžu byť do zmluvy zahrnuté len vo vzájomne dohodnutej výške.
 • Záujemca uvedie v zmluvných podmienkach výšku pokuty pri neodovzdaní predmetu zákazky v zmluvne dohodnutom termíne.
 • Záujemca sa zmluvne zaviaže, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.
 • Záujemca sa zmluvne zaviaže, že v prípade, ak po zavedení meny EUR budú rozdiely v zmluvnej cene diela, bude s pôvodnou (vysúťaženou cenou) súhlasiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatky k zmluve viažuce sa na cenu predmetu zmluvy neakceptovať.
Ďalšie zmluvné podmienky okrem vyššie uvedených vysúťažených podmienok, ktoré sú nemenné, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného obstarávateľa a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienky účasti:
Osobné postavenie: Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady v originálnom vyhotovení nie staršie ako 3 mesiace, alebo ich úradne overené kópie, podľa § 26 ods. 1, 2, resp. ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z..
Ak záujemca predkladá doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, potom k nemu musí priložiť doklad o oprávnení podnikať, ktorý ho oprávňuje na predmet zákazky, a v ktorom záujemca preukazuje kto a v akom rozsahu koná v mene záujemcu (Doklad o oprávnení podnikať nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponúk, uvedenému v tejto výzve k zadaniu podprahovej zákazky a v súťažných podkladoch. V opačnom prípade bude uchádzač z podprahovej zákazky vylúčený.).
Finančné a ekonomické postavenie: Uchádzač v ponuke predloží doklady, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady podľa:
 • § 27 ods. 1 písm. a) Vyjadrenie banky (bánk), alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, t. j. banka prehlási, že záujemcovi v prípade potreby poskytne na toto plnenie úver.
 • § 27 ods.1 písm. d) Výkaz ziskov a strát, alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2005, 2006 a 2007 ako fotokópie potvrdené príslušným daňovým úradom, pričom záujemca farebne zvýrazní obraty v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doklady potvrdené daňovým úradom a úradne overené). Podmienkou účasti záujemcu je obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka v každom z rokov 2005, 2006 a 2007 vo výške 20 mil. Sk alebo spolu za roky 2005, 2006 a 2007 vo výške 60 mil. Sk. Záujemca túto podmienku preukazuje na samostatnom liste čestným vyhlásením, podpísaným štatutárnym zástupcom.
Technická alebo odborná spôsobilosť: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť. Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady podľa:
 • § 28 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov. K zoznamu priloží záujemca min. 1 referenčný list s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa, názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny v Sk bez DPH (min. 10,5 mil. Sk bez DPH), termínov začatia a ukončenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenia objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite, kontaktnej osoby objednávateľa (meno, priezvisko, tel. č.), u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje. Ako práce rovnakého alebo podobného predmetu zákazky verejný obstarávateľ bude akceptovať len realizácie prác viažucich sa na stavby a rekonštrukcie budov. Práce musia byť zahájené a ukončené v rokoch 2003 - 2007. Referenčný list (listy) musí byť v hodnote min. 10,5 mil. Sk bez DPH.
 • § 28 od. 1 písm. g) Vyžaduje sa, aby min. 1 osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho - odborné zameranie pozemné stavby.  Stavbyvedúci predloží kópiu osvedčenia s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Záujemca uvedie v čestnom vyhlásení osoby s príslušnou kvalifikáciou zodpovedné za plnenie zmluvy.
Lehota na predkladanie ponúk:
12.01.2009 do 11,00 hod
Termín otvárania ponúk:
13.01.2009 o 12,00 hod
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
Lehota viazanosti ponúk uchádzačov:
31.03.2009
Dušan Daloš
starosta obce
V Rakoviciach dňa 16.12.2008

Zverejnené 20.7.2009 -DD-
Aktualizované 29.7.2009 -DD-
 

Život v obci

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mapové portály

Mapový portálInterakívna mapa

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

ZMO

logo ZMO

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom