Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rekonštrukcia ZŠ

Výzva na predkladanie ponúk

Zadanie podprahovej zákazky (práce)
Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky:„Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Rakovice“

Verejný obstarávateľ:
Obec Rakovice
Obecný úrad Rakovice
Pošta Veselé 42
922 08 Rakovice
IČO: 00312916
DIČ: 2020530985
Tel.: 033/ 779 61 13
Fax: 033/ 771 96 91
Email: rakovice@stonline.sk

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Rakovice“
Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky:
Miesto uskutočnenia prác: Základná škola s materskou školou, 922 08 Rakovice 15
Termín uskutočnenia prác: 16 mesiacov od podpisu zmluvy
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v obstarávateľskej organizácii:
 
Mária Šuleková - zmluvná osoba spôsobilá na verejné obstarávanie
Tel. č.: 0903 - 711 533, 02/ 4437 1352, 02/ 4437 1357
Fax: 02/ 4437 1359
Email: mariasulekova@agenturavo.sk
 
Druh zákazky:
Zadanie podprahovej zákazky na práce.
Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Rakovice“
Opis predmetu zákazky:
SO-01-A1 Zateplenie a rekonštrukcia budovy školy a telocvične
SO-02-A3 prístavba k budove materskej školy
V rámci aktivity SO-01-A1 budú obvodové múry budovy základnej školy s telocvičňou zateplené fasádnym polystyrénom hrúbky 50mm s príslušnou povrchovou úpravou. Na zateplenie steny telocvične s plechovým povrchom bude použité odsadené zateplenie. Na telocvični bude okrem toho urobená výmena pôvodných drevených okien a dverí za nové plastové s izolačným dvojsklom a rekonštrukcia strechy spojená so zateplením a novou hydroizoláciou.
V rámci aktivity SO-02-A3 bude k existujúcej budove MŠ pristavaná nová budova, ktorá bude slúžiť ako spálňa a miestnosť na hranie pre deti v MŠ. Prístavba bude zrealizovaná z pórovitých tehál s vonkajším zateplením. Strop bude keramický.
Celkový objem finančných prostriedkov:
=10.900.000,- Sk bez DPH (361.813,72 €, konverzný kurz 1€=30,1260)
Finančný zdroj:
Zázkazka bude hradená z vlastných zdrojov a zo štrukturálnych fondov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 45.21.42.10-5
Súťažné podklady možno získať na adrese:
 
Mária Šuleková - Agentúra VO
Púchovská 12, 831 06 Bratislava
Tel. č.: 0903 - 711 533, 02/ 4437 1352, 02/ 4437 1357
v termíne: do 30.12.2008 do 15,00 hod
Úhrada za súťažné podklady: nie
 
Obchodné podmienky:
 • Záujemca predloží návrh Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou prílohou bude rozpočet stavebných prác v papierovej podobe a aj na nosiči CD, doklad o oprávnení podnikať a časový harmonogram stavebných prác.
 • Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
 • Verejný obstarávateľ bude podpisovať zmluvu s úspešným uchádzačom po overení verejného obstarávania riadiacim orgánom. V prípade, že overenie verejného obstarávania nebude s kladným výsledkom, zmluva s úspešným uchádzačom nebude uzatvorená a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadanie podprahovej zákazky zrušiť.
 • Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená Zmluva o dielo musí stavebné dielo poistiť proti nepredvídateľnému a náhodnému poškodeniu.
 • V prípade, ak úspešný uchádzač, s ktorým sa uzatvorí zmluva na uskutočnenie tohto predmetu zákazky, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí v zmysle § 23 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zmluvu s uchádzačom, ktorý pri tomto postupe zadávania zákazky skončil pri vyhodnotení ponúk druhý.
Verejný obstarávateľ určuje minimálny zoznam zmluvných podmienok:
 • Určenie zmluvných strán
 • Predmet plnenia zmluvy
 • Právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzaviera
 • Čas a miesto plnenia (harmonogram plnenia zmluvy)
 • Cena
 • Platobné podmienky
 • Podmienky uskutočnenia prác
 • Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy
 • Zmluvné pokuty
 • Náhrada škody
 • Riešenie sporov
Do základných zmluvných podmienok je záujemca povinný zahrnúť tieto zmluvné podmienky:
 • Predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy je 16 mesiacov od podpisu zmluvy. Termín 16 mesiacov je v závislosti na dĺžke trvania procesu verejného obstarávania a overenia verejného obstarávania Riadiacim orgánom. Presný termín bude uvedený v zmluve.
 • Záujemca bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.
 • Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby, nebude záujemca fakturovať vôbec.
 • Sankčné podmienky - úroky z omeškania môžu byť zahrnuté do zmluvy len v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a maximálne vo výške, ktorú Obchodný zákonník určuje. Inak môžu byť do zmluvy zahrnuté len vo vzájomne dohodnutej výške.
 • Záujemca uvedie v zmluvných podmienkach výšku pokuty pri neodovzdaní predmetu zákazky v zmluvne dohodnutom termíne.
 • Záujemca sa zmluvne zaviaže, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.
 • Záujemca sa zmluvne zaviaže, že v prípade, ak po zavedení meny EUR budú rozdiely v zmluvnej cene diela, bude s pôvodnou (vysúťaženou cenou) súhlasiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatky k zmluve viažuce sa na cenu predmetu zmluvy neakceptovať.
Ďalšie zmluvné podmienky okrem vyššie uvedených vysúťažených podmienok, ktoré sú nemenné, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného obstarávateľa a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienky účasti:
Osobné postavenie: Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady v originálnom vyhotovení nie staršie ako 3 mesiace, alebo ich úradne overené kópie, podľa § 26 ods. 1, 2, resp. ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z..
Ak záujemca predkladá doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, potom k nemu musí priložiť doklad o oprávnení podnikať, ktorý ho oprávňuje na predmet zákazky, a v ktorom záujemca preukazuje kto a v akom rozsahu koná v mene záujemcu (Doklad o oprávnení podnikať nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponúk, uvedenému v tejto výzve k zadaniu podprahovej zákazky a v súťažných podkladoch. V opačnom prípade bude uchádzač z podprahovej zákazky vylúčený.).

Finančné a ekonomické postavenie: Uchádzač v ponuke predloží doklady, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady podľa:

 • § 27 ods. 1 písm. a) Vyjadrenie banky (bánk), alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti záujemcu plniť finančné záväzky, t. j. banka prehlási, že záujemcovi v prípade potreby poskytne na toto plnenie úver.
 • § 27 ods.1 písm. d) Výkaz ziskov a strát, alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2005, 2006 a 2007 ako fotokópie potvrdené príslušným daňovým úradom, pričom záujemca farebne zvýrazní obraty v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doklady potvrdené daňovým úradom a úradne overené). Podmienkou účasti záujemcu je obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka v každom z rokov 2005, 2006 a 2007 vo výške 20 mil. Sk alebo spolu za roky 2005, 2006 a 2007 vo výške 60 mil. Sk. Záujemca túto podmienku preukazuje na samostatnom liste čestným vyhlásením, podpísaným štatutárnym zástupcom.
Technická alebo odborná spôsobilosť: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť. Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklady podľa:
 • § 28 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov. K zoznamu priloží záujemca min. 1 referenčný list s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa, názvu predmetu zmluvy, stručného opisu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny v Sk bez DPH (min. 10,5 mil. Sk bez DPH), termínov začatia a ukončenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenia objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej kvalite, kontaktnej osoby objednávateľa (meno, priezvisko, tel. č.), u ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje. Ako práce rovnakého alebo podobného predmetu zákazky verejný obstarávateľ bude akceptovať len realizácie prác viažucich sa na stavby a rekonštrukcie budov. Práce musia byť zahájené a ukončené v rokoch 2003 - 2007. Referenčný list (listy) musí byť v hodnote min. 10,5 mil. Sk bez DPH.
 • § 28 od. 1 písm. g) Vyžaduje sa, aby min. 1 osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác, mala odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho - odborné zameranie pozemné stavby.  Stavbyvedúci predloží kópiu osvedčenia s originálom podpisu a odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Záujemca uvedie v čestnom vyhlásení osoby s príslušnou kvalifikáciou zodpovedné za plnenie zmluvy.
Lehota na predkladanie ponúk:
12.01.2009 do 11,00 hod
Termín otvárania ponúk:
13.01.2009 o 12,00 hod
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
Lehota viazanosti ponúk uchádzačov:
31.03.2009
Dušan Daloš
starosta obce
V Rakoviciach dňa 16.12.2008

Zverejnené 20.7.2009 -DD-
Aktualizované 29.7.2009 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store