Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Mons. Peter Dubovský, SJ

  

  • významný rodák, biskup (tajne vysvätený za biskupa v roku 1961),  ktorý má veľkú zásluhu na výstavbe rímsko - katolíckeho kostola sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach.
  • V roku 2005 pri príležitosti konsekrácie kostola sv. Cyrila a Metoda mu bol udelený titul "Čestný občan obce Rakovice".
  • V súčasnosti žije  v Dome Spoločnosti Ježišovej Loyola v Ivanke pri Dunaji a je špirituálom seniorátu.

 

Narodil a 28.júna 1921 v Rakoviciach v nábožnej rodine. Základnú školu absolvoval v rodnej obci, meštianku vo Vrbovom, gymnázium v Kláštore pod Znievom. V júni 1940 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Roku 1947 začal študovať teológiu a filozofiu v Brne, potom bol dva roky magistrom novicov v Trnave a pracoval v redakcii Posla Božského Srdca.
Roku 1950 pokračoval v Trnave v štúdiu teológie, no z 13. na 14. apríla bol vyvezený spolu s ostatnými rehoľníkmi do koncentračného tábora v Podolínci. Odtiaľ ho 5. septembra eskortovali na základnú vojenskú službu a do tzv. PTP(pomocného technického práporu). Štúdium však prerušil a na Štedrý večer toho istého roka ho biskup Kajetán Matouška tajne vysvätil za kňaza. Po 40 mesiacoch vojenčiny sa zamestnal v stavebnom podniku Konstruktiva v Prahe, kde pracoval už predtým ako vojak. Svoju pastoračnú činnosť zameral v tomto období najmä na vysokoškolákov – chodieval na internáty, ale aj do mnohých rodín, dával exercície na chatách a vysluhoval sviatosti.
Osemnásteho mája 1961 ho biskup Dominik Kaľata tajne konsekroval za biskupa. Roku 1962 biskupa Petra Dubovského zatkli a odsúdili na šesť rokov odňatia slobody. Prepustili ho v roku 1967.
Od roku 1969 pôsobil dva roky ako kaplán v Nitrianskom Pravne, potom vypomáhal na fare v Handlovej. Svoju pastiersku službu naplno rozvinul, keď sa stal farárom v Novej Lehote. V tejto malej farnosti, kde pôsobil 20 rokov, verný poslaniu, ktoré mu bolo zverené predstavenými, slúžil tak prichádzajúcim laikom, ako aj kňazom, no najmä Spoločnosti Ježišovej, a to nielen formáciou, ale aj tajnými vysviackami kňazov.
Začiatkom januára 1991 bol z poverenia Svätej stolice vymenovaný za pomocného biskupa v Banskej Bystrici. Roku 1993 sa stal predsedom Spolku svätého Vojtecha v Trnave a po ôsmich rokoch pôsobenia v tejto funkcii bol zvolený za doživotného čestného predsedu. Popritom vykonával funkciu generálneho vikára biskupa Rudolfa Baláža a päť rokov bol aj generálnym sekretárom Konferencie biskupov Slovenska. Vypomáhal tiež vo farskej pastorácii – pôsobil vo farnosti Banská Bystrica – Radvaň.
Pri príležitosti 45. výročia biskupskej vysviacky, ktoré slávil 18. mája, a 85. výročia životného jubilea biskup Dubovský navštívil Rím, kde ho na audiencii prijal Svätý otec.
Vatikánsky štátny sekretariát neskôr pozdravil jubilanta v mene Benedikta XVI. Listom, v ktorom sa konštatuje: ,,Jeho Svätosť z celého srdca udeľuje apoštolské požehnanie, ako záruku svojej náklonnosti, Tebe i všetkým Tvojim spoločníkom a spolupracovníkom diela.“ 
Od roku 1997 je emeritus a po roku 2005 člen komunity v Ivanke pri Dunaji.  

Biskup  Peter Dubovský SJ  najväčší sa najviac zaslúžil o postavenie nášho kostola  sv. Cyrila a Metoda v jeho rodných Rakoviciach, ktorého základný kameň bol položený 24. februára 2003 a vysvätený bol 3. júla 2005. Bol od začiatku hlavný iniciátor pri prípravných prácach, počas výstavby, pred dokončením, ale ešte aj teraz keď sa dorábajú určité maličkosti na stavbe nášho kostola. Za všetku obetavú a významnú prácu, ktorú pre obec urobil mu

bol 3. júla 2005 udelený titul "Čestný občan obce Rakovice".

Aktualizované 15.4.2008 -DD-

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store