c no
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rozlúčka občanov

Rozlúčka občanov

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása, že náš občan čestne dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude, pokojnom spánku spočíva.
V pamäti našej žiariť bude, pamiatka jeho stále živá.

Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie,
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci prihováram sa Vám úvodným monológom, v mene všetkých občanov obce Rakovice, vo chvíli pre Vás najťažšej a najsmutnejšej, keď sa prichodí navždy rozlúčiť so zosnulým Mons. Petrom Dubovským, emeritným biskupom, ktorý nás náhle opustil.
Dlho som hľadal vhodnú myšlienku, ktorou by som mohol začať smútočnú rozlúčku pred rakvou nášho významného rodáka, s ktorým sme sa dnes prišli navždy rozlúčiť a ktorý veľkou a významnou mierou ovplyvnil duchovný a spoločenský život v našej obci.
Cit ľudskej občianskej spolupatričnosti, vzťah blížneho k blížnemu zvolal nás sem, na toto miesto poslednej rozlúčky. Na toto miesto, kde atmosféru smútku dotvára čierna farba, posledná rozlúčková svätá omša a clivé melancholické tóny hudby. Schádzame sa tu, aby sme sa naposledy rozlúčili s človekom, ktorý nám bol drahý a blízky a tak veľmi významný pre našu obec. S človekom, s ktorým sme spolu s niektorými občanmi Rakovíc prežili krásne a príjemné chvíle a v posledných rokoch jeho života aj radostné pracovné chvíle pri stavbe nášho kostola sv. Cyrila a Metoda.
Na prirodzenom zákone života a smrti nikto z nás nič nezmení. V každom dni, v každej hodine, v každej minúte niekto sa rodí a niekto iný z nás odchádza a navždy sa lúči. Tak ako sa v našom živote strieda rozkvitnuté voňavé leto s chladnou zimou, slnečný deň s temnou nocou, tak sa v našom živote strieda radosť so smútkom a úsmevy so žiaľom. Tak, ako sa do hniezda večer vracia vták, tak sa do lona rodnej zeme vracia človek.
Zarmútená pozostalá rodina, veľa je dnes tých, ktorí k Vám prichádzajú s povzbudzujúcim slovom, kyticou kvetov, s úprimným stiskom ruky, aby Vám vyslovili prejav hlbokej sústrasti. Pripájam sa k nim v mene všetkých občanov obce Rakovice i v mene svojom. My všetci, ktorí sme sa tu zišli pri poslednej rozlúčke nášho rodáka biskupa Petra Dubovského, Vám želáme, drahí príbuzní, aby čas milosrdný lekár pomohol zaceliť Váš žiaľ. Viem, že sa v takýchto chvíľach ťažko hľadajú slová útechy. Vy to však sami cítite, že útechu môžete hľadať v obsahu života Vášho zosnulého. Najmä v tých jeho ideáloch, ktoré veril. Kresťania nehľadajú v kňazovi, iba človeka, ktorý ich prijme a ktorý ich vypočuje. My sme v otcovi Petrovi našli človeka, ktorý nám pomohol nájsť cestu k Bohu a hľadieť na Boha. Znovu mi nedá nespomenúť, že táto cesta vyvrcholila výstavbou a vysviackou Božieho chrámu v Rakoviciach.
Pri poslednej rozlúčke sa zvykne symbolicky život človeka porovnávať s knihou života. A náš žiaľ a smútok je trochu miernejší, ak sa lúčime so zosnulým vysokého veku, ktorého kniha života je zapísaná do posledných stránok. No predsa, mi dovoľte, pootvoriť túto nedopísanú knihu života otca biskupa Petra Dubovského.
V tejto knihe života môžeme čítať o krásnom radostnom detstve, o vstupe do spoločnosti Ježišovej, štúdiu teológie, tajnej vysviacke za kňaza, krutom zatknutí, odsúdení a väznení. V ďalšom období bol hrdinom na ceste za svojím duchovným povolaním a jeho poslanie vyvrcholilo naplnením dlho očakávanej túžby našich starých otcov a starých mám, ale aj našich otcov a matiek a tak isto nás všetkých veriacich občanov a to bola výstavba rímsko katolíckeho kostola sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Otec biskup Peter mal najväčšiu zásluhu na prípravných prácach a zrealizovaní celej stavby. Počas výstavby boli aj ťažké chvíle, chvíle plné driny, ale len jeden človek pri našich spoločných stretnutiach, nám vždy dodával sily, keď sme už niekedy nevládali, povzbudzoval nás a svojimi modlitbami nám vyprosoval pomoc u Pána Boha. Len my, ktorí sme boli úzko spojený s touto stavbou vieme koľko vytrvalosti, húževnatosti, odvahy, driny a odvážnych rozhodnutí musel otec Peter vykonať, aby sme sa v tomto období mohli s radosťou stretávať s Pánom Bohom aj v Rakovickom bohostánku. Za túto významnú a obetavú prácu pre občanov zo svojej rodnej obce mu bol udelený v roku 2005 titul „Čestný občan obce Rakovice“, ktorý mu bol odovzdaný pri konsekrácii kostola 3. júla 2005.
Tento rok za niekoľko mesiacov sme sa spolu tešili na osadenie troch zvonov a prvé zazvonenie v našom kostole. Aj pri zabezpečení zvonov bol najväčším hnacím motorom otec Peter. No pri tejto krásnej, ďalšej slávnostnej historickej udalosti v našej obci bude otec Peter fyzicky chýbať. No mi všetci vieme, že aj tak bude s nami a ten prvý úder zvonu, ktorý bude samozrejme venovaný jemu bude počuť, tak ako bude počuť každé zvonenie zvonov v kostole sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach.
Lúčim sa so zosnulým otcom biskupom Petrom Dubovským i ja v mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, všetkých občanov Rakovíc a pracovníkov obecného úradu Rakovice. Ďakujem mu za všetko čo pre našu obec vykonal. Nech Pán Boh odmení všetko dobro, čo vykonal na česť a slávu Božiu a pre spásu našich duší. Skláňajúc sa nad rakvou s prejavom úcty a vďačnosti za jeho prežitý život, dovoľte mi moju rozlúčku ukončiť tak, ako som začal, veršami básnika.

Tu nad jeho rakvou stojíme s pokorou v srdciach smutno je ...
Stojíme tu s kytičkou kvetov, v myšlienkach clivých.
Meriame onú diaľku, čo prešiel za živa
Cez záveje a polia nezorané ... tŕnistá a ťažká bola jeho cesta. 

Česť jeho pamiatke!

Dátum vloženia: 30. 10. 2017 22:39
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2020 12:56

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store