Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Spracovanie

Príprava územného plánu obce

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na základe zákona musia mať obce a mestá nad 2000 obyvateľov vypracovaný územný plán obce alebo mesta. Obec Rakovice je zahrnutá medzi obce s pólmi rastu a preto je nevyhnutné, aby si dala vypracovať územný plán obce. Územný plán obce je potrebný k predkladaniu projektov a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. Starosta obce bol na rokovaniach s Ing. Arch. Jaroslavom Coplákom RNDr., ktorý vypracováva územné plány. Je potrebné vypracovať analýzu – plán, podľa ktorého by sa mala rozvíjať naša obec. Je potrebné najprv osloviť susedné obce a všetky dotknuté inštitúcie a organizácie, ktoré by sa mali vyjadriť k územnému plánu a predostrieť svoje pripomienky, predložiť navrhované zámery a požiadavky. Celková suma za vypracovanie Územného plánu obce Rakovice bude 450 000.- Sk (14.937,26- €), pričom platby za vypracovanie projektu by mali byť v troch etapách (prípravné práce, vypracovanie zadanie a konečné vyhotovenie). Na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov musí obec oznámiť verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že začala verejné obstarávanie územného plánu obce.

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store