Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Založenie

Zakladajúca schôdza Jednoty dôchodcov v Rakoviciach sa konala dňa 09. februára  1998, kedy sa skupina občanov zoskupených okolo p. učiteľky Dubovskej zišli na ustanovujúcej schôdzi. Na prekvapenie organizátoriek sa  tejto schôdze zúčastnilo 41 občanov. Na úvod privítali zástupkyňu Jednoty dôchodcov z Piešťan, bývalú občianku obce Rakovice p. Železníkovú. Už aj toto prvé rokovanie sa riadilo určitým programom:
 
   1. Privítanie
   2. Oboznámenie o stanovách JDS
   3. Voľba výboru
   4. Odsúhlasenie členského príspevku
   5. Plán činnosti na r. 1998
   6. Diskusia
 
Keďže to boli iba prvé kroky, tak p. Dubovská v prvom rade v krátkosti oboznámila prítomných so stanovami, podľa ktorých by sa mali riadiť. Po predložení návrhov členov výboru sa prítomní zhodli a schválili nasledovný výbor:
 
   Veronika Dubovská  -  predseda
   Ľudvik Kováč            -  podpredseda
   Marta Talajková       -  pokladník
   Štefan Štiavnický    -  revízna komisia
 
Prítomní odsúhlasili aj členský príspevok na 30.- Sk a zápisné stanovili symbolicky na 5.- Sk.Poverili predsedníčku založením účtu a spolu s pokladníkom právom disponovať s účtom.
Na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastnilo 41 nových členov.
Plán činnosti na r. 1998
     1. V obci vytvoriť nástennú vitrínu, kde budú informácie, ktoré relácie v Slov. rozhlase a televízii budú venované problematike starších.
     2. V spolupráci s obecným úradom nájsť miestnosť pre zriadenie Klubu dôchodcov a využívať miestnu knižnicu.
     3. Usporiadať zájazdy po kúpeľných mestách na Slovensku a na vodné dielo Gabčíkovo.
     4. Objednať časopis Senior.
     5. Zabezpečiť pre svojich členov, ale aj starších občanov  besedu s lekárom
     6. Zorganizovať návštevu divadelného predstavenia.
     7. Zapojiť sa do štúdia na univerzitách tretieho veku.
     8. V spolupráci s obecným úradom zabezpečiť jednorázovú sociálnu výpomoc v predvianočnom čase.
Aktualizované 3.2.2012 -DD-