Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rok 2015

Výročná členská schôdza TJ Rakovice - kolkársky oddiel

sa konala dňa 18. januára 2015 v spoločenskej miestnosti kolkárne v Rakoviciach. Začiatok schôdze bol o 16:00 hodine. Schôdze sa zúčastnilo z celkové počtu 38 členov, celkom 24 členov. Hostia: starosta obce Rakovice Dušan Daloš, člen výkonného výboru a telovýchovnej jednoty.

Program rokovania:

 1. Otvorenie a určenie overovateľov
 2. Správa o činnosti za rok 2014                                                  otvor správu o činnosti
 3. Správa o hospodárení za rok 2014                                   otvor správu o hospodárení
 4. Členský poplatok na rok 2015, noví členovia
 5. Obecná Interliga
 6. Uskutočnené akcie                                                               otvor správu o podujatiach
 7. Ciele a smerovanie TJ Rakovice                                     otvor správu o pláne činnosti
 8. Diskusia
 9. Záver

Zápisnica z výročnej schôdze                                                                               otvor zápisnicu

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store