Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Návrh VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zria´dovateľskej pôsobnosti Obce Rakovice

návrh VZN č. 3/2017

 

Návrh VZN č. 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území Obce Rakovice

návrh VZN č. 6/2017

príloha k VZN č. 6/2017 - tlačivo

 

Návrh VZN č. 24/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

návrh VZN

 

Návrh VZN č. 29/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Rakovice"

návrh VZN

príloha VZN textová časť

príloha VZN výkres 2

príloha VZN výkres 3

zverejnené: 16.11.2017

 

Návrh VZN č. 24/2016, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

 • Návrh VZN č. 24/2016 určuje podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Obec Rakovice v pôsobnosti originálnych kompetencií. Financovanie sa týka zariadení:
- Materská škola pri ZŠ s MŠ Rakovice
- Školská stravovňa pri ZŠ s MŠ Rakovice
- Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Rakovice
- Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice
Zverejnené 24.11.2016

Návrh VZN č. 23/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené 24.11.2016

 

 

Návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadi a drobnými stavebnými odpadmi

 • VZN vymedzuje práva a povinnosti ogánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s kumunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, triedených zložiek komunálnych odpadov.

návrh VZN č. 2/2016

 


     Návrh VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rakovice

 • VZN stanovuje podmienky, vymedzuje okruh subjektov a upravuje postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov Obce Rakovice

otvor_návrh_VZN_č_16/2016

zverejnené 09.02.2016


Návrh VZN č. 10/2015 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakovice, ktorej zriaďovateľom je Obec Rakovice

 • Návrh VZN 10/2015 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Rakovice pre žiakov s trvalým pobytom v Obci Rakovice, s trvalým pobytom v Obci Borovce, nakoľko Základná škola v Borovciach bude k 31.8.2015 zrušená a pre žiakov s trvalým pobytom v Obci Veselé II. stupeň

otvor návrh vzn č.10 / 2015

zverejnené dňa 4.8.2015


Návrh VZN č. 13/2014 o určení vyhradených plôch na verejných priestanstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

 • Návrh VZN 13/2014 o určení plôch na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014

otvor návrh vzn č. 13 / 2014


Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Rakovice

 • Dodatok č. 1 sa týka zmeny tzv. školného v Školskom klube detí z 2,00 eur na 4,00 eurá.

otvor návrh dodatoku č. 1 vzn č. 8 / 2013 


Návrh VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností

 • Návrh VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2015 - daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov 

Zverejnené 21.10.2014 -DD-
Návrh VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľností

Návrh VZN č. 14/2014 o podmienkach nájmu obecných bytov v Rakoviciach

 • Návrh VZN č. 14/2014 o podmienkach nájmu obecných bytov v Rakoviciach ustanovuje podmienky a kritériá prideľovania bytov v bytových domoch postavených s podporou štátu.

Zverejnené 21.10.2014 -DD-
Návrh VZN č. 14/2014 o podmienkach nájmu obecných bytov

Návrh VZN č. 24/2014, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice

 • Návrh VZN č. 24/2014 určuje podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Obec Rakovice v pôsobnosti originálnych kompetencií. Financovanie sa týka zariadení:
- Materská škola pri ZŠ s MŠ Rakovice
- Školská stravovňa pri ZŠ s MŠ Rakovice
- Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Rakovice
- Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice

Zverejnené 21.10.2014 -DD-
Návrh VZN č. 24/2014 o financovaní škôl a škol.zariadení

Návrh VZN č. 21/2014 o dani za ubytovanie na území obce Rakovice

 • Návrh VZN o dani za ubytovanie stanovuje podmienky určovania a vyberania dane za ubytovanie v ubytovacom zariadení na území obce Rakovice.

Zverejnené 22.10.2014 -DD-
Návrh VZN č. 21/2014
Zverejnené 22.10.2014 -DD-
Aktualizované 23.10.2014 -DD-

Návrh VZN č. 19/2014 o dani za psa

 • Návrh VZN o dani za psa č. 19/2014 určuje sadzby dane za psa.

Zverejnené 23.10.2014 -DD-
Návrh VZN č. 19/2014

Návrh VZN č. 23/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • Od 15. októbra 2014 nadobúda účinnosť zákon č. 268/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Touto novelou dochádza k viacerým zmenám a úpravám tohto zákona, ktoré sú premiestnuté aj do návrhu VZN.

Zverejnené 18.11.2014 -DD-
Návrh VZN č. 23/2014

Návrh VZN č. 18/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Rakovice

 • Návrh VZN zverejnený dňa 20.11.2014 na internetovej stránke obce Rakovice.

Zverejnené 20.11.2014 -DD-
Návrh VZN č. 18/2014

Návrh VZN č. 27/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok

 • Návrh VZN zverejnený dňa 20.11.2014 na internetovej stránke obce

Obec Rakovice určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, určuje trhové miesta a čas predaja, povinnosti predávajúcich a druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb.  

Zverejnené 20.11.2014 -DD-
Návrh VZN č. 27/2014
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store