Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Všeobecné záväzné nariadenia obce Rakovice rok 2011

Všeobecné záväzné nariadenia obce Rakovice platné pre rok 2011

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 1:
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA KALENDÁRNY ROK 2011
 
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 2 -
O LIKVIDÁCII ODPADOV NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE
 
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 3
O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ POSOBNOSTI OBCE RAKOVICE
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 4
O NIEKTORÝCH PODMIENKACH DRŽANIA PSOV
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 5
O VEREJNEJ KANALIZÁCII, ODPADOVÝCH VODÁCH, VODÁCH Z POVRCHOVÉHO ODTOKU, SPOPLATŇOVANÍ SPRACOVANIA ODPADOVÝCH VOD A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VOD ZO ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE
 
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 6
O OCHRANE OVZDUŠIA A ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIE OVZDUŠIA MALÝM ZDROJOM NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE
 
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 7
O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 8
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH, KTORÝCH ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC RAKOVICE
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 9
O ČISTOTE NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 10
O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU RAKOVICE, KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC RAKOVICE
 
Všeobecne záväzné nariadnie obce Rakovice č. 11
O POUŽÍVANÍ ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY
 
Všeobecne záväzné nariadnie obce Rakovice č. 12
KTORÝM SA UPRAVUJÚ PODMIENKY NA OCHRANU UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ, PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB PRI TEJTO OCHRANE V OBCI RAKOVICE
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 13
O URČENÍ VYHRADENÝCH PLOCH NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 14
                          O PODMIENKACH NÁJMU OBECNÝCH BYTOV V RAKOVICIACH[vzn_14_podmienky_nájmu_obecných_bytov.rtf (50.3 kB)] (50.3 kB)
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 15
O PAMATIHODNOSTIACH OBCE RAKOVICE
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 16
O PODMIENKACH POSKYTOVANIA DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE RAKOVICE
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 17
O PODMIENKACH CHOVU, DRŽANIA A MANIPULÁCIE S DOMÁCIMI A ÚŽITKOVÝMI  ZVIERATAMI  NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 18
O PRAVIDLÁCH ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA  ÚZEMÍ OBCE  RAKOVICE
 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 19
O DANI ZA PSA

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 20
O DANI ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 21
O DANI ZA UBYTOVANIE NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE
Všeobecné záväzné nariadenie č. 22
O DANI ZA JADROVÉ ZARIADENIE

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 23
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 24.
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY  A ŽIAKA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 25.
KTORÝM sa VYHLASUJE ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVICE

Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 26
KTORÝM SA VYDÁVA PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE RAKOVICE

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store