Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenia obce Rakovice platné v roku 2013

Návrh VZN č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov
Návrh VZN č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov
Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce dňa 01.08.2013

Návrh VZN č. 8/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice
Návrh VZN o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

VZN č. 24/1013. ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice
VZN schválené dňa: 25.04.2013
VZN vyhlásené dňa: 25.04.2013
VZN účinné dňa: 10.05.2013
VZN č. 24/2013
 
VZN č. 1/2012 o dani z nehnuteľností
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013
 
VZN č. 2 o likvidácií odpadov na území obce Rakovice
Účinné od : 17.08.2010
 
VZN č. 3 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakovice
Účinné od : 01.01.2009

VZN č. 4 o niektorých podmienkach držania psov
Účinné od : 01.01.2009
Zrušené dňa 27.06.2013 uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach č. 64/2013

VZN č. 4/2013 o niektorých podmienkach držania psov
Schválené dňa 16.08.2013
Zverejnené dňa 16.08.2013
Účinné od 01.09.2013

VZN č. 5 o verejnej kanalizácií, odpadových vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp
Účinné od : 01.01.2012

VZN č. 6/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013

VZN č. 7 o úhradách za sociálne služby na území obce Rakovice
Účinné od :20.09.2009

VZN č. 8 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice
Účinné od : 01.09.2011
Zrušené dňa 16.08.2013 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 75/2013

VZN č. 8/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rakovice
Schválené dňa 16.08.2013
Zverejnené dňa 16.08.2013
Účinné od 01.09.2013
VZN č. 9 o čistote na území obce Rakovice
Účinné od : 01.01.2009
VZN č. 10 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakovice, ktorej zriaďovateľom je obec Rakovice
Účinné od : 01.01.2009

VZN č. 11 o používaní zábavnej pyrotechniky
Účinné od : 01.01.2009

VZN č. 12 o ochrane utajovaných skutočností
Účinné od : 01.01.2007

VZN č. 13 o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov
Účinné od : 13.04.2010

VZN č, 14 o podmienkach nájmu obecných bytov v Rakoviciach
Účinné od : 01.01.2012

VZN č. 15 o pamätihodnostiach obce Rakovice
Účinné od : 18.03.2007

VZN č. 16 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Rakovice
Účinné od : 18.03.2007

VZN č. 17 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi úžitkovými zvieratami na území obce Rakovice
Účinné od : 18.03.2007

VZN č. 18 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Rakovice
Účinné od : 19.05.2009

VZN č. 19/2012 o dani za psa
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013

VZN č. 20/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013

VZN č. 21 o dani za ubytovanie
Účinné od : 01.01.2010

VZN č. 22 o ani za jadrové zariadenie
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013

VZN č. 23/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013  [vzn_23_2012_o_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné
 
VZN č. 24/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Rakovice
Schválené dňa : 14.12.2012
Vyhlásené dňa : 15.12.2012
Účinné od : 01.01.2013
Dňa 25.04.2013 bolo schválené VZN č. 24/2013, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Rakovice. Dňom účinnosti nového VZN č. 24/2013 stráca platnosť VZN č. 24/2012, t. j. dňom 10.05.2013.
VZN č. 25, ktorých sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Rakovice
Účinné od : 15.06.2010

VZN č. 26, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska obce Rakovice
Účinné od : 01.01.2011

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store