Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Posedenie s občanmi

Posedenie s občanmi

Posedenie s rakovickými občanmi

    V sobotu 12. novembra 2016 sa  v jedálni strednej odbornej školy uskutočnilo stretnutie s občanmi našej obce 60 a viac ročnými, ktoré usporiadali poslanci obecného zastupiteľstva pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" a blížiacich sa vianočných sviatkov. Na úvod všetkých prítomných pozvaných občanov, účinkujúcich a hostí privítal starosta obce Dušan Daloš. Na slávnostné stretnutie prišli so svojími darčekmi v podobe piesní a básní žiaci našej materskej a základnej školy, ktorých darčeky formou vystúpenia boli pre svoje babičky a dedkov zo srdiečka. Následne prítomných pozdravila spevácka skupina Rakovičanka svojím bohatým repertoárom pod vedením p. Zábrodskej. Na harmonike ich doprevádzal Vincko Majkút. Na záver kultúrného programu vystúpil náš spoluobčan p. Jozef Brezina v hre na trúbke. Po kultúrnom programe sa prítomným prihovoril starosta obce, v ktorom všetkým poďakoval za ich vykonanú prácu a poprial v mene občanov Rakovíc:  "Úprimne Vám blahoželám k dosiahnutiu Vášho úctyhodného veku a prajem Vám, veľa zdravia, tvorivých síl, pozitívnej energie a pohody, aby ste boli dlhé roky medzi nami šťastní a v pokoji si užívali život v kruhu svojich najbližších, lebo bez vzájomnej výmeny skúseností, učeniu sa láske, tolerancii a úcte k blížnym a najmä starším, nebude naplnené poslanie Mesiaca október, ktorý je oslavou jesene života, oslavou úcty, ktorú Vám preukazujú blízky i obec Rakovice.

-dd-