Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou Rakovice

 
 • Výzva: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • Názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Rakovice
 • Žiadateľ Obec Rakovice
 • Operačný program Regionálny operačný program
 • Prioritná os 1. Infraštruktúra vzdelávania
 • Opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania
 • Kód výzvy ROP-1.1.-2008/01
 • Celkové náklady 14 196 782,92 Sk
 • Požadovaná výška 13 486 943,77 Sk
 • Externý manažment: EUROPROJEKT&TENDER s.r.o.
 • Dátum podania: 21. júla 2008 – termín zrušený
 • Dátum podania: 12. september 2008
 • Stavebné povolenie: 09. september 2008
 • Právoplatnosť: 11. september 2008
 • Doplnenie žiadosti 19. september 2008
 • Verejná súťaž 13. január 2009, 12,00 hod. zasadačka OcÚ Rakovice
 • Oznámenie o schválení: 03. február 2009
 • Zmluva s MVRR SR: 01. október 2009
 • Odovzdanie stavby: 29. júla 2009
 • Hlavný dodávateľ: IZOTECH group, spol s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
 • Zmluva s dodávateľom: 10. jún 2009
 • Stavebný dozor: Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Bratislava
 • Termín dokončenia stavby: 30. jún 2011
Zlepšiť podmienky pre realizáciu procesu v základnej škole a materskej škole prostredníctvom rekonštrukcie a zateplenia budovy školy s telocvičňou, prístavby materskej školy a nákup IKT vybavenia.
Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu prostredníctvom zateplenia múrov budovy školy, zateplenia obvodového plášťa, strechy budovy telocvične, prístavby budovy k materskej škole a nákupu vybavenia informačno komunikačnej techniky.
Základnú školu s materskou školou v Rakoviciach tvoria v súčasnosti dva samostatné pavilóny. Jeden slúži pre potreby základnej školy a je prepojený s prístavbou telocvične, druhý slúži potrebám materskej školy. Školu okrem žiakov z Rakovíc navštevujú aj žiaci z okolitých obcí, konkrétne z Boroviec – 37 žiakov a z Veselého – 57 žiakov. Škola je tak dôležitým zariadením pre celý región. Vďaka tomu sa zvyšuje počet detí v MŠ, pre ktoré už škola nedokáže ponúknuť dostatočné kapacity v existujúcich priestoroch. Na budove základnej školy bola v uplynulom období vykonaná výmena okien a dverí za plastové a rekonštrukcia strechy. Je ale potrebné zateplenie múrov, ktoré sú pôvodné bez úprav. Budova telocvične si vyžaduje celkové zateplenie vrátane výmeny vonkajších výplní a rekonštrukcie a zateplenia strechy. Škole sa podarilo v roku 2008 získať grant na vybavenie jazykovej učebne počítačmi, z celkovej kapacity 14 kusov ich ale získala iba 7, ostatné je potrebné doplniť.
Po ukončení realizácie tohto projektu sa zvýši kapacita materskej školy zo súčasných 21 na 42 detí, vďaka čomu bude schopná ponúknuť primerané služby zvyšujúcemu sa počtu žiakov z obce a z okolia. V novej prístavbe vznikne priestor na miestnosť na hranie a na spálňu. Budovy základnej školy a telocvične budú zateplené, telocvičňa vrátane okien, dverí a strechy. Čiastočne zariadená jazyková učebňa bude dovybavená počítačmi a chýbajúcimi slúchadlami pre žiakov, do počítačovej učebne pribudne multifunkčné zariadenie s tlačiarňou, kopírkou a skenerom pre žiakov. Vďaka tomu bude základná aj materská škola môcť poskytovať plnohodnotný vzdelávací proces a prispeje k pripravenosti žiakov na využívanie informačných a komunikačných technológií v práci a každodennom živote.
V rámci aktivity SO-01-A1 budú obvodové múry budovy základnej školy s telocvičňou zateplené fasádnym polystyrénom hrúbky 50 mm s príslušnou povrchovou úpravou. Na zateplenie steny telocvične s plechovým povrchom bude použité odsadené zateplenie. Na telocvični bude okrem toho urobená výmena pôvodných drevených okien a dverí za nové plastové s izolačným dvojsklom a rekonštrukcia strechy spojená so zateplením a novou hydroizoláciou. Aktivita SO-01-A2 zahŕňa nákup 7 ks počítačov pre žiakov do jazykovej učebne spolu s dokúpením 2 ks chýbajúcich mikrofónov a zakúpenie multifunkčného zariadenia do počítačovej učebne. V rámci aktivity SO-02-A3 bude k existujúcej budove MŠ pristavaná nová budova, ktorá bude slúžiť ako spálňa a miestnosť na hranie pre deti v MŠ. Prístavba bude zrealizovaná z pórovitých tehál s vonkajším zateplením. Strop bude keramický.
Projekt zabezpečí dostatočné kapacity pre prevádzku materskej školy v podmienkach zvyšujúceho sa záujmu o jeho služby. Zateplením a následnou úpravou fasády bude zabezpečený zvýšený komfort v interiéri a lepšie estetické vlastnosti objektu základnej školy a telocvične. Vďaka úsporám energie získaným zateplením bude po realizácii možné udržiavanie výsledkov projektu z vlastných zdrojov. Finančnú udržateľnosť projektu dokladuje aj priložená finančná analýza. Vďaka obnove konštrukcií bude predĺžená ich životnosť a zlepší sa ich celková kondícia, čo zníži nároky na údržbu.
-dd-
Zverejnené 6.9.2010 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store