Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Výstavba

V júli 2006 začala obec Rakovice s prípravnými prácami pre výstavbu obytnej zóny v obci Rakovice. V štúdii, ktorú vypracoval Ing. Jaroslav Konečný boli navrhované dva obytné domy s 8 bytovými jednotkami a pozemky pre výstavbu 5 - tich rodinných domov. Vytypovaná lokalita na výstavbu bola pod kalváriou, ktorá sa nachádza  na hranici katastrálneho územia s obcou Veselé. V danej lokalite obec nevlastnila žiadne pozemky a preto na tento účel musela odkúpiť časť úpozemkov od vlastníkou. Hodnota pozemkov predstavovala sumu 1 000 000.- Sk. Územné rozhodnutie bolo vydané 27.11.2006 a následne bolo  vydané stavebné povolenie dňa 02.02.2007.

V januári v roku 2007 podala obec žiadosť na Krajský stavebný úrad v Trnave na výstavbu 2 x 8 bytových jednotiek nájomných bytov v obci Rakovice. Odtiaľ bola žiadosť postúpená na  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a na Štátny fond rozvoja bývania, kde bola žiadosť následne schválená.
Výberové konanie na výber dodávateľa sa uskutočnilo 04.01.2007, na ktorom bol komisiou vybratý dodavateľ stavby firma K + K Piešťany.
Aktualizované 15.1.2008 -DD-
Celkový náklad na výstavbu 8 bytových jednotiek je 21 896 476.- Sk a na technickú vybavenosť spolu 2 500 380.- Sk z toho:
 
  • kanalizácia 1 368 500,00.- Sk
  • vodovod         333 200,00.- Sk
  • komunikácie  950 429,20.- Sk

 

Súčasťou investičných nákladov je aj preloženie vysokého 22 kV napätia a preloženie trafo stanice s umiestnením novej trafostanice, ktoré finančne zabezpečí Západoslovenská energetika a.s.
Na výstavbu získala obec úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania úver na stavebnú časť vo výške 16 422 000.- Sk, na projektovú dokumentáciu vo výške 532 000.- Sk a 25 % - nú dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho  rozvoja SR vo výške 5 474 000.- Sk. Úverovú čiastku bude obec splácať formou splátok od nájomníkov, ktoré  sa  pohybujú od  sumy 2 815.- Sk za 2 - izbový menší byt, 3 129.- Sk  za  2 - izbový  väčší  byt, 3 614.- Sk za 3 - izbový  menší  byt  a 3 644,50.- Sk za 3 - izbový väčší byt.
Na technickú vybavenosť - vybudovanie miestnych komunikácií,  získala obec 50 % - nú dotáciu   z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 470 000.- Sk.
 
Plochy jednotlivých bytov sú nasledovné:
  • -2-izbový menší 53,70 m2
  • -2-izbový väčší  59,67 m2
  • -3-izbový menší 68,93 m2
  • -3-izbový väčší   69,50 m2
 
Kolaudácia bytoviek s nájomnými bytmi,  by mala byť v tomto roku a plánuje na koniec augusta alebo začiatok septembra.
Aktualizované 11.1.2008 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store