Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Súčasnosť

V roku 1999 po vyhlásení doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy, predsedom Národnej rady Slovenskej republiky sa stal starostom obce Dušan Daloš.

Súčasnost

Po tomto období sa predstavitelia vedenia obce snažili vytvárať podmienky pre spokojný a radostný život v obci a pre upevňovanie a udržiavanie dobrých susedských vzťahov medzi občanmi. Po víchrici, ktorá spôsobila pád okrasného múrika na cintoríne a prepadanie sa časti krajnice na hlavnej ceste, sa pracovalo na odstránení týchto škôd niekoľko dní. V letných mesiacoch sa rozbehli práce na II. etape výkopových prác a kladenia rozvodov pre káblovú televíziu a telefónny rozvod. Na cintoríne sme vybudovali osvetlenie, ktoré sa riešilo rozšírením verejného osvetlenia a po niekoľkých neúspešných pokusoch sa nám podarilo odstrániť smetisko na cintoríne, k čomu samozrejme prispeli aj všetci občania Rakovíc, ktorí svojou disciplinovanosťou odkladajú odpad z cintorína do kontajnera. Pripravovala sa dokumentácia na rozšírenie plynofikácie v obci s tým, že na začiatku roku má byť vybavené stavebné povolenie. To sa nám aj podarilo, čo umožnilo získať štátnu dotáciu z fondu Rozvoja bývania. Aj v nasledujúcom roku vznikla kalamitná situácia po víchrici, ktorá spôsobila nemalé škody aj v našej obci, a ktorej odstránenie a opravy si vyžiadali aj určité finančné náklady zo strany obce. Či to bola oprava múrika na cintoríne, ktorý bol prakticky celý zničený a museli sme postaviť nový; pády stromov, ktoré zapríčiňovali nepravidelnú dodávku elektrickej energie do obce. Práve pri prácach na odstraňovaní stromov by som chcel poďakovať najmä dobrovoľníkom, ktorí sa týchto prác zúčastňovali. V ďalších mesiacoch sme sa venovali prácam na cintoríne, a to nie iba na údržbe a zveľaďovaní priestorov, ale aj určitým úpravám objektov na cintoríne, ktoré by mali skrášliť a predĺžiť životnosť jednotlivých objektov. Jedná sa o rekonštrukciu vstupnej brány a vchodu na cintorín pre odvoz kontajnerov a prístavbu Domu smútku spolu s celkovou rekonštrukciou Domu smútku, ktorá spočívala vo vybudovaní novej strechy a fasády. Po týchto prácach sme realizovali už plánovanú akciu rozšírenia plynofikácie o 100 metrov na konci novej časti obce. Po uskutočnení týchto prác v danej lokalite bola vytvorená možnosť ďalšej výstavby rodinných domov na 9 pozemkoch, kde sú vybudované všetky inžinierske siete, pre každý rodinný dom možnosť napojenia sa na plyn, vodu, elektriku, telefón, káblovú televíziu a samozrejme s odstupom času aj na kanalizáciu. Aj napriek neutešenej finančnej situácii sme sa rozhodli realizovať výstavbu nového chodníka pozdĺž hlavnej cesty v našej obci od začiatku obce Rakovice po základnú školu. Projekt rieši aj vjazdy do domov a osvetlenie chodníka a preto sme sa rozhodli túto akciu realizovať na viacej etáp podľa prísunu finančných zdrojov do obce. V prvej etape to bola výstavba chodníka. Prvá veľká a niekoľko miliónová stavba je výstavba skládky TKO v lokalite Rakovický háj. Som veľmi rád, že túto dlhodobú akciu sa nám podarilo po 6 rokoch vybavovania dotiahnuť do štádia začiatku výstavby. Výstavba sa začala v máji v roku 2000 a stavba bola ukončená, skolaudovaná a odovzdaná na prevádzku obci v decembri v roku 2000 a v momentálnom období je už v prevádzke. Skládka vyrieši problém s TKO v tejto oblasti Piešťanska, ale aj časti okresov Nového Mesta nad Váhom, Trnavy a Hlohovca. Celkový náklad na výstavbu bol 16 miliónov korún s príspevkom 5,2 milióna korún z fondu Phare.  V lete v roku 2000 sa uskutočňujú prípravné stretnutia obcí nášho regiónu – Rakovice, Borovce, Veselé , Dubovany, Veľké Kostoľany, Pečeňady, Kočín-Lančár, Šterusy, Dolný Lopašov a SOUP Rakovice na vytvorenie spoločenstva- mikroregiónu. Veľkú zásluhu na týchto aktivitách mala riaditeľka terajšej Združenej školy poľnohospodárskej Ing. Mária Múdra. Názov združenia bol Spoločenstvo Mikroregiónu nad Holeškou a prvým predsedom bol Jozef Magula, starosta obce Veľké Kostoľany. Terajším predsedom je starosta obce Rakovice Dušan Daloš.
Ďalšou významnou akciou bola oprava fasády obecného úradu spojená s náterom okien. Tieto práce boli vykonané pomocou pracovníkov, ktorých obec zamestnávala po dohode s Úradom práce v Piešťanoch vrámci verejno-prospešných prác a brigádnicky našich spoluobčanov. V jarných mesiacoch sa začala výstavba ČOV – Veselé a tlakového zberača z Boroviec cez Rakovice do Veselého, kde vyústi plánovaná kanalizácia v obci Rakovice. V dnešnom období je ČOV – Veselé v náklade 15 miliónov korún a tlakový zberač z Rakovíc do ČOV Veselé v hodnote 1,2 milióna korún pripravený na spustenie do skúšobnej prevádzky. Veľmi významnou akciou našej obce bola aj rekonštrukcia sochy sv. Floriána v celkovom náklade 200 000 korún, ktorá bola slávnostne vysvätená v novembri. Počas celého roku sa pracovalo na prípravných prácach pre stavebné povolenie na výstavbu rímskokatolíckeho kostola sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorý sa má stavať v našej obci. Tento rok počas slávnostnej sv. omše pri príležitosti osláv Sv. Cyrila a Metoda bolo posvätené miesto určené pre výstavbu kostola a vysvätený bol aj základný a pamätný kameň. Od januára 2004 sa začala prevádzka ČOV Veselé a tlakového zberača. Mesiac február bol v našej obci historický a dátum 24. február sa zapíše do našich dejín veľkými písmenami. V tento deň bolo odovzdanie stavby pre výstavbu rímskokatolíckeho kostola v našej obci. Táto stavba sa realizuje najmä vďaka veľkej aktivite a pomoci Mons. Petra Dubovského, SJ. Predpokladaný rozpočet na stavbu predstavuje sumu 8,6 milióna korún a výstavbu zabezpečuje stavebná firma MIHO Žilina pod vedením stavbyvedúceho Jaroslava Kasaja. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať všetkým občanom - mladým, starším ale aj tým najstarším, ktorí akoukoľvek formou prispeli a pomohli pri tejto stavbe. Či to bolo formou brigád, finančných príspevkov, prípravou stravy alebo materiálnou pomocou.
Druhý významný deň bol 28. február 2004, kedy bolo odovzdávanie stavby pre rozšírenie skládky komunálneho odpadu Rakovice III. etapa. Práce realizoval tak ako pri prvej etape Vodomont Šaľa.
Počas týchto rokov sme značnú pozornosť venovali aj udržiavaniu a skrášľovaniu verejných priestranstiev, zvyšovaniu bezpečnosti v obci a úprave priestorov na starom a novom cintoríne. Obnovili sme kríže na starom cintoríne - kalvárii  a premiestnili sme hlavný kríž na novom cintoríne na dôstojnejšie miesto s úpravou jeho okolia a zrealizovalo sa vybudovanie parkoviska pred cintorínom. V rámci kultúrno-spoločenských aktivít sa v obci každoročne usporadúvajú akcie pre občanov ako je novoročný ohňostroj, stavanie a váľanie mája, oslavy Dňa matiek, oslavy Dňa detí, kultúrno-spoločenské akcie pri príležitosti hodov, posedenie s dôchodcami, príchod Mikuláša a vianočné darčeky pre deti, dospelých a dôchodcov.

-dd-

Dátum vloženia: 1. 10. 2014 13:27
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 7. 2020 12:43

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store