Obsah

Dobrá novina

Dobrá novina

Podoby koledovania v minulosti a hodnota tradície

     V mnohých farnostiach sa koledovalo od dávna až do dnes, no vo väčšine obcí a miest tento zvyk upadol a takmer sa naň zabudlo. Koledovanie, polazovanie, vinšovanie, chodenie s hviezdou, s betlehemom, je však hlbokou súčasťou slovenskej kultúry. Prianie šťastia a  materiálnej hojnosti je  u nás spojené so zvestovaním radosti z narodenia Božieho Syna. Koledovanie ako forma ohlasovania dobrej zvesti mimo chrámového priestoru bolo počas socializmu neželané. Napriek tomu sa aj u nás udržalo, ba v posledných rokoch povýstavbe kostola v našej obci ešte zosilnelo. Veľkú zásluhu na tom majú dospelí dobrovoľníci, ktorí sa počas tohto obdobia venujú deťom a pripravia ich na návštevy ľudských príbytkov, obohatenie a opätovné načretie do biblických prameňov, ale aj nadviazanie na tradičnú kultúru Slovenska v jej mnohotvárnosti všetkých navštívených veriacich občanov. Tento rok v rakoviciach pod vedením Blžky Bažániovej a Jarmily Hercegovej koledovali:

  • 1. skupina: Klárka Bednárová, Mária Bažániová, Patrik Bažáni, Mirko Bažáni, Viktória Surovčíková, Petra Šimončičová, Tánička Deáková, Daniel Deák, Evka Treskoňová, Sofia Talajková, Terezka Burdová Lea Veerešová
  • 2. skupina: Veronika Čeligová, Adrika Čeligová, Tomáško Herceg, Sárika Hercegová, Dominik Ruľák, Radko Bábik, Eleni Kepková.

-dd-