Obsah

Rok 2011

Rok 2011

Rok 2011

Výročná schôdza Miestnej organizácie Rakovice Jednoty dôchodcov Slovenska
V nedeľu 13. marca sa o 15:00 hod. v jedálni Strednej odbornej školy Rakovice uskutočnila výročná členská schôdza Miestnej organizácie Rakovice Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorú otvorila úvodnou básňou pani Viera Magalová a následne predsedníčka organizácie Mária - Lenka Šintálová privítala všetkých prítomných členov organizácie a hosťa Dušana Daloša, starostu obce Rakovice.
Členka výboru Štefánia Urbanovská oboznámila prítomných s programom výročnej schôdze:
 1. Otvorenie a privítanie prítomných
 2. Správa o činnosti za rok 2010
 3. Správa o činnosti spevokolu
 4. Výsledok hospodárenia za rok 2010
 5. Plán činnosti na rok 2011
 6. Odovzdanie ďakovných listov
 7. Blahoželanie k MDŽ
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver
 
 • Správu o činnosti predniesla predsedníčka organizácie pani Lenka Šintálová.
 • Správu o činnosti spevokolu predniesla členka výboru pani Viera Magalová.
 • Výsledok hospodárenia za rok 2010 predniesla členka výboru pani Klára Treskoňová.
 • Plán činnosti na rok 2011 predniesla predsedníčka organizácie pani Lenka Šintálová.
 • Predsedníčka organizácie pani Lenka Šintálová odovzdala ďakovné listy  Miestnej organizácie Rakovice Jednoty dôchodcov Slovenska zakladajúcim členom miestnej organizácie a starosta obce Dušan Daloš odovzdal oceneným kvetinový dar.
 • Ocenené členky a členovia: Štefan Štiavnický, Mária Zábrodská, Sidónia Janáková, Marta Talajková, Žofia Milanová, Ladislav Talajka, Helena Šajtlavová, Anna Malinová, Helena Drobná, Anna Ševečková, Emília Foltánová, Anna Poláková, Agneša Hercegová, Mária Kováčová
 • Starosta obce Dušan Daloš ododvzdal ďakovný list Obce Rakovice predsedníčke organizácie pani  Márii - Lenke Šintálovej
 • Za prítomných mužov zablahoželal všetkým ženám, členkám miestnej organizácie pán Ander a následne muži odovzdali všetkým ženám upomienkový darček zarámovaný obrázok rakovického kostola, ktorý vyrobili žiaci základnej školy a karafiát.
 • Na záver vystúpil spevokol Rakovičanka s kultúrnym programom.
Zverejnené 16.3.2011 -DD-
Aktualizované 18.3.2011 -DD-

Ďakovný list jednoty dôchodcov
Ďakovný list obce
Zverejnené 18.3.2011