Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Všeobecné záväzné nariadenia obce Rakovice rok 2012

Všeobecné záväzné nariadenia obce Rakovice platné pre rok 2012

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 1:
O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE NA ROK 2012

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 2:
O LIKVIDÁCII ODPADOV NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 5
O VEREJNEJ KANALIZÁCII, ODPADOVÝCH VODÁCH, VODÁCH Z POVRCHOVÉHO ODTOKU, SPOPLATŇOVANÍ SPRACOVANIA ODPADOVÝCH VOD A ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VOD ZO ŽÚMP NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovice č. 14
O PODMIENKACH NÁJMU OBECNÝCH BYTOV V RAKOVICIACH

 Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 19
O DANI ZA PSA

 Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 23
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE
 Všeobecné záväzné nariadenie obce Rakovice č. 24
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKA ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVICE

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

  • Google Play
  • App Store