Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
Obec Rakovice
oficiálna stránka obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Rakovice, na ktorej by sme Vám chceli predstaviť našu obec od samosprávy a riadenia obce, prezentácie školských zariadení, organizácií a firiem, kultúrno - spoločenský život občanov, športové aktivity a duchovný život v obci Rakovice.

Prípravné práce

V roku 2000 sa v obciach Rakovice, Veselé, Dubovany a Borovce začali prípravné práce na vypracovaní projektovej dokumentácii na výstavbu spoločnej cistiarne odpadových vôd (ČOV), spoločnom tlakovom zberači a kanalizácií v jednotlivých obciach.

V roku 1993 bola vypracovaná štúdie uskutočniteľnosti s troma variantami obecnej splaškovej kanalizácie:

 

 • tlaková splašková kanalizácia   
 • gravitačná splašková kanalizácia - plytší variant
 • gravitačná splašková kanalizácia - hlbší variant

 

Na zasadnutí komisie zloženej z poslancov OZ v zložení: Cyril Kováč -predseda, Peter Bernát,  Ján Hevier, Cyril Janák, Jozef Luha, Anna Magalová, Miroslav Masár, Pavol Moravčík, Dušan Omasta a Gabriela Urbanovská - členovia, predniesol Ing. Németh všetky tri varianty. Pri týchto správach boli prednesené podrobné technické parametre a ekonomické náklady pre jednotlivé varianty.

V prvom kole komisia vylúčila tlakovú kanalizáciu najmä pre prevádzkovú náročnosť stavby a pre ekonomické náklady jednotlivých domových prípojok, čo mohlo spôsobiť nevyužiteľnosť stavby.

Pri ďalšom rozhodovaní komisia posudzovala dva varianty a to gravitačnú splaškovú kanalizáciu - plytší variant a gravitačnú splaškovú kanalizáciu - hlbší variant. Po posúdení týchto riešení sa komisia priklonila ku kompromisu týchto dvoch alternatív na čo bola požiadavka vypracovať projektovú dokumentáciu.

V roku 2001 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre účelové združenie obcí Dubovany, Veselé, Rakovice, Borovce s názvom "Skupinová kanalizácia a ČOV pre účelové združenie obcí".

V roku 2001 bolo zahájené úzenmé konanie a 22.10.2001 "Rozhodnutie o umiestnení stavby". Účelom spoločnej stavby bolo vybudovať:

 

 • spoločnú ČOV vo Veselom
 • spoločný takový zberač
 • kanalizačný systém pre splaškovú kanalizáciu v samotných obciach

 

V roku 2001 bolo následne vydané aj stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26.10.2001.

Celkové náklady na vybudovanie diela podľa jednotlivých etáp:

 

 • spoločná ČOV - 13 384 993.- Sk
 • spoločný tlakový zberač - 8 164 596.- Sk
 • kanalizácia v obci Rakovice - 40 094 882.- Sk

Aktualizované 21.2.2008 -DD-
 

Mobilné aplikácie V OBRAZE

Prináša prehľad aktualít z webu obce. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené
na úradnej tabuli.

 • Google Play
 • App Store